Personlig assistans

Senast uppdaterad den 8 november 2023

Har du stora och varaktiga funktionsnedsättningar och stort behov av hjälp, kan du få personlig assistans.

En personlig assistent kan hjälpa dig med att kläder, klara din hygien, äta eller kommunicera med andra. Du har rätt att själv avgöra hur du ska få hjälp och av vem. Du kan ha flera assistenter och hjälpen kan ordnas på olika sätt.

Målet med insatsen personlig assistans är att brukare med stora funktionsnedsättningar ska ges ökade möjligheter till ett självständigt liv genom ett personligt utformat stöd. Brukaren har själv rätt att bestämma vem som anställs som assistent, vad brukaren vill ha hjälp med samt när och hur assistansen skall ges. Assistans kan också ges när den enskilde behöver kvalificerad hjälp för att delta i aktiviteter som ingår i det dagliga livet.

Hur ska en personlig assistent vara?

En personlig assistent är en lyhörd lyssnare, en observant iakttagare och flexibel. Som assistent arbetar man utifrån grundsynen att alla har rätt till att leva på lika villkor och att bemötas med respekt, detta oavsett ålder, kön, funktionshinder, etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, ekonomiska förutsättningar etc. Assistenten bör kunna se varje individs förutsättningar och möjligheter.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om personlig assistans hos kommunen eller försäkringskassan. För att ha rätt till personlig assistans ska du tillhöra personkretsen för LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Publicerad av: Marks kommun