God man, förvaltare och förmyndare

Senast uppdaterad den 11 oktober 2023

Mark, Varberg och Falkenberg samarbetar och har en gemensam överförmyndarförvaltning med huvudkontor i Varberg. Från och med den 1 januari 2023 har de tre kommunerna även en gemensam överförmyndarnämnd.

Aktuellt 24-25 oktober: Överförmyndarförvaltningen för Varberg, Mark och Falkenberg kommer att hålla stängt den 24 oktober till och med den 25 oktober. Stängningen sker på grund av planeringsdagar. E-post läses sporadiskt under tiden det är stängt.

 

God man

Förutsättningen för att god man ska utses är att behov finns av hjälp med att sköta ekonomin med mera på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande och att behovet inte kan lösas på ett mindre ingripande sätt med till exempel fullmakt eller bankservice. 

Godmanskap bygger på frivillighet, vilket innebär att beslut om godmanskap inte kan meddelas utan samtycke från den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar detta.

Den gode mannen är skyldig att så långt som möjligt samråda med huvudmannen och inhämta dennes samtycke till de rättshandlingar som skall företas för dennes räkning.

Undantag från regeln gäller när huvudmannens hälsotillstånd utgör hinder för samtycke. 

Godmanskapet omfattar hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, men kan begränsas till någon av dessa uppgifter. Huvudmannen kan när som helst begära att godmanskapet skall upphöra.

Förvaltare

Om en människa inte kan vårda sig eller sin egendom, då kan förvaltarskap bli aktuellt. En förvaltare är, i motsats till gode mannen, inte beroende av huvudmannens samtycke för att kunna vidta olika åtgärder. Förvaltaren handlar på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Förvaltare ska endast vara aktuellt när det inte är tillräckligt att god man förordnas. Det är domstol som fattar beslut om såväl godmanskap som förvaltarskap.

Förmyndare

Du som förälder förvaltar ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor. Om barnet äger tillgångar över ett visst värde ska föräldern enligt lag ha kontakt med överförmyndaren. Även om barnet inte äger stora tillgångar kan du som barnets förmyndare behöva kontakta överförmyndarnämnden.

Kontakt

Överförmyndarförvaltningen

Besöksadress Varberg: Engelbrektsgatan 15, 2 tr, Varberg
Postadress: Överförmyndarnämnden, 432 80 Varberg
Mejl: ofm@varberg.se
Telefon: 0340-88 000
Webbplats: www.varberg.se/omsorgstod/overformyndare

Publicerad av: Marks kommun