Förälder och förmyndare

Senast uppdaterad den 13 januari 2021

Du som förälder förvaltar ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor. Om barnet äger tillgångar över ett visst värde ska föräldern enligt lag ha kontakt med överförmyndaren. Även om barnet inte äger stora tillgångar kan du som barnets förmyndare behöva kontakta överförmyndarnämnden.

Skillnad mellan vårdnad och förmyndarskap

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Vårdnad omfattar rätten och plikten att sörja för allt som angår barnets person samt att företräda barnet i personliga angelägenheter. Ett barn ska ha en förmyndare till dess han eller hon blir myndig vid 18 års ålder. Förmynderskap avser förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i ekonomiska frågor. När barnet fyllt 16 år ska denne ha möjlighet att påverka viktiga beslut. 

Överförmyndarnämndens tillstånd

Om barnet ska göra vissa rättshandlingar behöver du som förmyndare alltid få överförmyndarnämndens tillstånd oavsett hur stora tillgångar barnet har.

Det gäller:

  • Uttag från spärrat bankkonto.
  • Om barnet ska köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Om barnet ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Om barnet ska låna eller låna ut pengar.
  • Om barnet ska bedriva rörelse.

Begäran om särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge pengar i gåva till en omyndig och samtidigt vill att överförmyndarnämnden ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testatorn föreskriva det.

Fri förvaltning

Huvudregeln är att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de fritt över hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas fri förvaltning. Tillgångarna ska användas till barnets bästa och de ska placeras tryggt och ge skälig avkastning. För vissa slags rättshandlingar som rör fastighet, tomträtt och bostadsrätt krävs dock att förmyndaren inhämtar överförmyndarens tillstånd även om det är fråga om en fri förvaltning. Detta innebär dock inte att föräldrar kan låna barnets pengar för egna syften. Föräldrar förvaltar barnets pengar under skadeståndsansvar, vilket innebär att ett barn kan kräva skadestånd av sina föräldrar om de har allvarligt misskött förvaltningen av tillgångarna.

Kontrollerad förvaltning

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2021 är 47.600 kr) sker vissa begränsningar i föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar, så kallad kontrollerad förvaltning. Föräldrarna ska då inom en månad från det att barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp inge en förteckning till överförmyndarnämnden över barnets samtliga tillgångar. Föräldrarna ska sedan skicka in en årsräkning till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år fram tills myndighetsdagen. Av årsredovisningen ska det framgå hur barnets tillgångar förvaltats och placerats. Vid kontrollerad förvaltning behöver förmyndarna tillstånd av överförmyndarnämnden för vissa åtgärder, t.ex. vid köp av aktier.

Barn som ärver

Om barnet fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett prisbasbelopp (47 600 kr för år 2021) ska utbetalaren sätta in pengarna på särskilt spärrat konto hos bank. Detsamma gäller vid utbetalning av ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten. Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera medlen ska de ansöka om detta hos överförmyndaren. Spärren gäller tills 18 års dagen och kan inte hävas.

Om barnet är arvtagare måste överförmyndarnämnden godkänna arvsfördelningen. Om en boutredningsman förordnats av tingsrätten, och denne själv genomför försäljning av fastighet med mera, samt arvskifte utan dödsbodelägarnas deltagande behöver överförmyndarnämndens tillstånd inte inhämtas.

Ospärrade bankkonton

Huvudregeln är att alla barns bankkonton är utan spärr även om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp, vilket innebär att föräldrarna kan ta ut sina barns medel utan överförmyndarens samtycke. Fortfarande är det dock barnets bästa och dess behov som är avgörande för hur tillgångar ska användas och placeras. Undantag är arv eller försäkringsersättning som överstiger ett prisbasbelopp.

Medförmyndare

I speciella fall kan en medförmyndare förordnas vilken hjälper förmyndaren vid utövandet av förmynderskapet. Det kan till exempel gälla om föräldern är väldigt ung och oerfaren eller om ett barn ärvt en hyresfastighet efter en avliden förälder och där efterlevande förmyndare inte har några kunskaper om fastighetsförvaltning. I vissa fall kan medförmyndare förordnas att ensam handha barnets ekonomiska förvaltning när förmyndaren av någon anledning inte klarar av detta på ett tillfredsställande sätt. Beslut om förordnande av medförmyndare fattas av tingsrätten.

Skärpande föreskrifter

Om överförmyndarnämnden misstänker att föräldrar missköter förvaltningen av ett barns egendom kan överförmyndarnämnden besluta om skärpande föreskrifter. Överförmyndarnämnden kan spärra barnets bankkonton och kräva att föräldrarna redovisar för sin förvaltning. Socialtjänsten ska på eget initiativ lämna upplysningar om sådana förhållanden till överförmyndarnämnden.

Särskilt förordnad förmyndare

Om barnets båda föräldrar är underåriga eller av andra skäl inte kan vara förmyndare, förordnar tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare för barnet.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Den som har förordnats särskilt till vårdnadshavare blir därigenom också automatiskt förmyndare för barnet. Det finns dock vissa undantag där tingsrätten förordnar annan än vårdnadshavaren till förmyndare, till exempel om barnets förmögenhetsförhållanden är komplicerade och vårdnadshavaren saknar erfarenhet av, eller förutsättningar för att förvalta en förmögenhet av sådan beskaffenhet.

God man till barn

I följande fall måste ett barn få en god man:

  • Om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo
  • Om barnet ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder
  • Om en förälder ska låna barnets pengar
  • Om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, exempelvis vid deltagande i rättegång där båda är parter.

En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet förordnas av överförmyndarnämnden. 

Publicerad av: Marks kommun