God man för ensamkommande barn

Senast uppdaterad den 18 oktober 2017

Marks kommun behöver fler gode män. Är du intresserad? Läs mer under "Vad kan gode mannen göra för dig?".

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan sina föräldrar och söker uppehållstillstånd ska få en god man som företräder dem. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under den första tiden i Sverige.

En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en juridisk företrädare för barnet under en begränsad tid. I uppdraget ingår INTE ansvar för den dagliga omvårdnaden eller tillsynen av barnet, inte heller försörjningen. Det sköter barnets boende.

Den godemannens uppgifter består bland annat av:

 • Hjälpa barnet och närvara i samband med utredningar hos  Migrationsverket och socialnämnden
 • Ansöka om uppehållstillstånd
 • Besluta i frågor om skolgång
 • Delta vid utvecklingssamtal
 • Besluta i frågor som rör barnets boende
 • Förvalta barnets egendom
 • Ansöka om studiebidrag
 • Representera barnet om det begår brott eller blir utsatt för brott

Vad ingår inte i den gode mannens uppdrag?

Följande ingår inte i den gode mannens uppdrag:

 1. Att ansvara för den faktiska vården eller omsorgen av barnet
 2. Att ha försörjnings-/underhållskyldoghet
 3. Att köra barnet till olika möten
 4. Att eftersöka barnets föräldrar/anhöriga
 5. Att företräda barnets föräldrar/anhöriga vid en återförening

Vem kan utses till god man?

De krav som ställs på en god man för ensamkommande barn är desamma som för alla övriga gode män enligt föräldrabalken, det vill säga rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Dessutom bör den godemannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket.

Arvode och ersättning

En god man har rätt till arvode  inom ramen för uppdraget samt ersättning för skäliga kostnader. Beslut om arvode och ersättning fattas av överförmyndarnämnden.

Vad händer om barnet får stanna i Sverige?

När barnet har fått permanent uppehållstillstånd, PUT,  ska nämnden inom individ och familjeomsorg se till att barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare. Gode mannen blir kvar i uppdraget tills detta sker. Under denna tid får god man se till att barnet blir folkbokfört, ansöka om ID-kort, öppna bankkonton.

Information om feriearbete och annan inkomst (ensamkommande barn)

Överförmyndare i Samverkan har mottagit information från Migrationsverket angående hur feriearbete och annan inkomst påverkar dagsersättningen.

För barn under 16 år är det alltid du som god man som ansöker om dagersättning och eventuellt särskilt bidrag för barnets räkning. Du ansöker genom att skicka eller lämna in en undertecknad ansökan till Migrationsverkets mottagningsenhet där barnet är registrerat. Genom att underteckna ansökan försäkrar du att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga, och att du är medveten om att du är skyldig att anmäla sådana ändringar som kan påverka rätten till eller storleken på biståndet. Även om du mejlar eller faxar ansökan så måste du skicka eller lämna in den i original till Migrationsverket.

Dagersättningen är behovsprövad

När du ansöker om ersättning ska du även redogöra för eventuella tillgångar barnet har eftersom dagersättning utgår ifrån den enskildes behov. Du ska därför anmäla alla förändringar när det gäller ekonomin till Migrationsverket eftersom det kan påverka dagersättningen. Om behovet eller villkoren ändras, fattar Migrationsverket ett nytt beslut.

Bidragsbrottslagen

Migrationsverket har ansvar att polisanmäla misstänkta bidragsbrott. Enligt bidragsbrottslagen kan den som med avsikt lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden dömas för bidragsbrott. Den som av grov oaktsamhet begår brottet kan dömas för vårdslöst bidragsbrott.

Publicerad av: Marks kommun