Granskningsläget för Marks kommun

Senast uppdaterad den 15 juni 2020

Här kan du se hur långt överförmyndarnämnden i Mark har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2019.

Antal inkomna årsräkningar:

2020-06-15   233  stycken av totalt 234

Granskade: 

2020-06-15     145  stycken

Om granskningsläget

Årsräkningarna för år 2019 granskas så här:
Ett antal årsräkningar har valts ut för djupgranskning.
Årsräkningar som omfattas av så kallad normalgranskning granskas med följande prioritet av alla handläggare på överförmyndarenheten:
1. Årsräkningar som har lämnats in av ställföreträdare som redovisar för första gången, granskas med förtur.
2. Därefter granskas alla årsräkningar i den ordning de har kommit in till nämnden.

3. Har inget arvodet begärts granskas dessa sist.

Observera att om en årsräkning är bristfällig eller om till exempel verifikationer saknas begär överförmyndarnämnden in komplettering. Granskningen av årsräkningen kommer då att påbörjas först i ett senare skede. 

Publicerad av: Marks kommun