Hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad den 23 november 2022

Om du har ett varaktigt behov av sjukvård i hemmet och du inte kan ta dig till vårdcentral eller mottagning på sjukhus kan du få hjälp av kommunens hälso- och sjukvård.

När du är inskriven i kommunens hälso-och sjukvård kan du få ditt behov av sjukvård och rehabilitering tillgodosett av kommunens personal. Här arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal i ett nära samarbete. Att du är delaktig i din vård och rehabilitering är viktigt för din hälsa.

Innan du skrivs in i kommunens hälso- och sjukvård görs en planering som initierats av din nuvarande kontaktperson på vårdcentral eller sjukhus. 

Bedömningskriterier är ditt behov av regelbunden sjukvård under en längre tid och att det innebär stora svårigheter för dig att ta dig till en mottagning eller vårdcentral. Det är behovet som styr och det finns ingen åldersgräns för att få hjälp från kommunens hälso-och sjukvård.
Kommunen ansvarar för hälso-och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå. Behöver du träffa en läkare kan sjuksköterskan i vissa fall vara behjälplig i kontakten med ansvarig läkare på vårdcentral eller sjukhus.

Inom kommunens hälso-och sjukvård förs digital patientjournal i enlighet med patientdatalagen.

Kommunens ansvar

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt avtal mellan Marks kommun och Västra Götalandsregionen har kommunen även ett ansvar för hälso-och sjukvård i ordinärt boende för de som inte kan ta sig till vårdcentral.

Synpunkter/klagomål

Om du inte är nöjd med den vård som du, eller din anhörig, fått eller om du är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Vänd dig i första hand direkt till vårdpersonalen eller deras chef.

Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg

Om du inte vill framföra synpunkterna direkt till verksamheten eller om du vill ställa en till någon utomstående, kan du vända dig till Patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Läs mer här.

Publicerad av: Marks kommun