Information om patientförsäkring

Senast uppdaterad den 26 mars 2019

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utfärdat ett dokument innehållande bland annat generell information om patientförsäkring för regioner och kommuner.

Utöver information om vilka verksamheter som omfattas av kravet att teckna patientförsäkring samt vad försäkringen täcker, behandlar SKL även den rådande variationen mellan kommunerna vad avser kunskapsnivån om patientförsäkring. Samtliga av Söderberg och Partners kunder som omfattas av kravet att teckna patientskadeförsäkring har en sådan försäkring som uppfyller gällande krav enligt patientskadelagen (1996:799). Kommunens patientförsäkring omfattar även kommunal hälso-/sjukvård som bedrivs av en privat utförare enligt avtal med kommunen.

Vidare ger SKL förslag på åtgärder för att förbättra kommunernas rutiner avseende patientförsäkringen. Bland annat rekommenderar SKL att kommunerna tydligt informerar om patientförsäkringen på sina hemsidor. Med anledning av detta har vi formulerat ett förslag på skrivning som Ni kan använda på kommunens hemsida:

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsaken till skadan
  • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
  • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

 

Din skadeanmälan ska skickas till:

Försäkringsbolag: Protector

Försäkringsnummer: 729072

Kontaktuppgifter: Telefon: 08 410 637 00

e-post: skador@protectorforsikring.se

Publicerad av: Marks kommun