Krisstöd vid allvarlig händelse

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Krisstöd vid allvarliga händelser är ett psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Omhändertagandet baseras på kunskap om de psykiska reaktioner hos människor som kan bli resultatet av traumatiska händelser. Uppdraget är att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående.

Krisstödsgruppen arbetar inte direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer, utan ska kunna ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

Krisstöd, som består av en styrgrupp och utsedda stödpersoner ska vidare fånga upp problem eller svårigheter i samband med en större olycka och vid behov slussa vidare till rätt person eller insats.

Styrgruppen

Styrgruppen består av representanter från polisen, räddningstjänsten, svenska kyrkan samt kommunen.

Dessa samverkar för att både sprida information om Krisstöd inom egen organisation samt gemensamt planera utbildningsinsatser etc.

Stödpersonens uppdrag

Stödpersoner kallas in vid behov av Krisstöds-samordnaren eller dess ersättare. Stödpersonens huvudsakliga uppgift är att omhänderta överlevande, oskadade, anhöriga, vittnen och chockade personer genom medmänskligt stöd.
Dessa personer ska få stöd i ett stödcentra som är förutbestämt av stödpersonerna.

Stödpersonerna utgörs av frivilla från exempelvis kyrkan, barn- och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten, Närhälsan etc.

Publicerad av: Marks kommun