Tillgänglighet

Senast uppdaterad den 21 januari 2016

Tillgänglighet handlar om att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna delta i samhällslivet. Det kräver att olika personers behov beaktas vid utformningen av kommunens verksamheter.

Vad är tillgänglighet?

I grunden handlar tillgänglighet om ökad delaktighet för alla. Tillgänglighet kan avse den fysiska miljön, men även till exempel kommunikation och stöd.

Det finns många lagar och andra dokument som styr arbetet med tillgänglighet.

Bemötandeguide

Bemötandeguiden är en broschyr med kort information om olika funktionsnedsättningar och tips på vad som är bra att tänka på när du möter personer med funktionsnedsättning. 

Med ökade kunskaper om olika personers behov kan vi göra samhället mer tillgängligt för alla! Broschyren kan laddas ner nedan. 

Hur arbetar Marks kommun med tillgänglighet?

I Marks kommun arbetar vi med tillgänglighet i flera verksamheter. Kommunen har en tillgänglighetssamordnare och samråd med funktionshinderrörelsen.

Läs mer om tillgänglighet och arbetet i Mark under avsnittet Folkhälsa i Mark.

Publicerad av: Marks kommun