Vad är våld?

Bild på en ruta med krossat glas

Senast uppdaterad den 2 mars 2023

Det finns många typer av våld, och det är inte allt våld som lämnar märken som syns utanpå. Här kan du läsa mer om olika typer av våld och hur våld kan uttryckas.

När en person använder hot eller våld mot sin partner är det för att få makt eller kontroll. Det är vanligt att våld i nära relation ökar med tiden, från att ha varit svartsjuka eller hotfulla blickar kan du kanske inte träffa vänner eller familj som du vill, du kanske måste utstå fysiska eller verbala kränkningar eller blir slagen.

Det är viktigt att komma ihåg att du aldrig förtjänar att bli utsatt för våld. Ibland kan våldet vara svårt att se eller upptäcka, och det kan se väldigt olika ut. 

Olika typer av våld

Fysiskt våld är våld som riktas mot en persons kropp fysiskt. Det kan vara saker som skapar smärta eller obehag, till exempel slag, att nypas, örfilar, knuffar, rivsår, brännmärken, strypgrepp eller att slita i eller klippa av håret.

Psykiskt våld kan vara nedsättande kommentarer och kränkningar, men också hot om våld. Det kan vara hot om att döda eller skada, hot om att begå självmord och våld eller hot om våld mot husdjur.

Att begränsa, skuldbelägga och kontrollera är också psykiskt våld. Det kan handla om att personen kontrollerar sin partners sociala kontakter, kontrollerar tillhörigheter eller påverkar olika val och möjligheter i vardagen.

Sexuellt våld är sexuella handlingar som görs mot någons vilja, sexuella övergrepp eller våldtäkt. Det kan också vara skador som riktas mot könsorgan eller att tvingas eller pressas till att göra något som man inte vill.

Det kan också vara att någons utsatta position utnyttjas för sexuella ändamål, som att "samtycka" till sex endast för att kunna finansiera sitt missbruk. Eftersom Sverige har en samtyckeslag kan brist på samtycke betraktas som en brottslig gärning i form av oaktsam våldtäkt.

Latent våld är aggressivitet och ilska som visas genom kroppsuttryck, vilket skapar rädsla och upplevs som hotfullt. Det kan skapa osäkerhet och rädsla att göra något fel som kan leda till mer, till exempel fysiskt eller materiellt, våld.

Materiellt våld innebär att en person förstör eller hotar om att förstöra ens ägodelar. Det kan också handla om att personen bestämmer över tillhörigheter som du behöver för din vardag, till exempel mobil, dator eller bil.

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar och bestämmer över sin partners eller annan närståendes pengar eller tillgångar. Det kan till exempel handla om att behöva be om lov för inköp som behövs i vardagen, men också om en person tvingas stå för alla utgifter eller tvingas ta på sig lån eller liknande.

Försummelse är när en person inte får sina behov tillgodosedda, till exempel att personen inte får tillräckligt med mat och vatten, inte får sina mediciner eller den hjälp hen behöver för att sköta sin hygien. Detta våld drabbar oftast personer som har särskilda behov av tillsyn, hjälp och stöd i vardagen, till exempel äldre, barn och personer med en funktionsvariation.

Digitalt våld är våld som utförs på telefon, sms, mejl eller på sociala medier, till exempel meddelanden med hot eller rykten på sociala plattformar. Det kan också handla om att personen sprider bilder eller filmer, även kallat hämndporr. Att tvinga någon lämna ut sina lösenord eller spåra någon genom GPS-signaler är också en typ av våld.

 

Behöver du dölja ditt besök i webbläsarens historik? Här finns en guide för dig.

Publicerad av: Marks kommun