Sidans innehåll

Starta och driva fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Här finns information om kraven och reglerna för att etablera och driva en fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Från godkännande av ansökan hos hemkommunen till ägar- och ledningsprövning, bidragsvillkor, och tillsynsansvar. Informationen belyser de centrala stegen och förutsättningarna som huvudmän måste följa för att bedriva verksamheten inom ramarna för gällande lagar och riktlinjer. Här finns även information vart du vänder dig vid startande av fristående skola.

Vad behövs för att driva en fristående förskola eller pedagogisk omsorg?

För att få bedriva en fristående förskola eller pedagogisk omsorg behöver verksamheten ha ett godkännande från hemkommunen. För att få ett godkännande måste du skicka in en ansökan till kommunen. Ansökan ska skickas in till kommunen senast sex månader innan verksamheten planerar att starta. Först när kommunen har fått en fullständig ansökan kan ansökan behandlas.

Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskola, fritidshem (som inte tillhör en skola) och pedagogisk omsorg. I dessa riktlinjer framgår det vilka dokument som ska skickas in i samband med ansökan. När en fullständig ansökan har inkommit och tjänsteperson på barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning tas ansökan upp i barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Beslut om godkännande och bidrag gäller endast för den huvudman som avses i beslutet. Överlåts verksamheten måste en ny ansökan göras. En ny ansökan måste också göras om verksamheten ändras eller flyttas. Beslutet om godkännande är gilltigt i högst två år. Om verksamheten inte startat inom denna tidsram måste en ny ansökan göras.

För att den fristående förskolan, fritidshem (som inte tillhör en skola) eller pedagogisk omsorg ska få ett godkännande krävs det att den som ansvarar för den planerade verksamheten uppfyller följande kriterier:

  • Har kunskap och insikt om de regler och bestämmelser som gäller för verksamheten, antingen genom erfarenhet eller på annat sätt.
  • Har ekonomiska resurser för att följa de regler och föreskrifter som styr verksamheten.
  • Har övriga förutsättningar att följa de regler och riktlinjer som är relevanta för utbildningen.

Den som ska bedriva en fristående förskola, fritidshem (som inte tillhör en skola) och pedagogisk omsorg har även en anmälningsplikt enligt miljöbalken. Anmälan ska göras till miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer

Här kan du läsa de riktlinjer som är beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Pdf, 211 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Ansökan skickas till:

Marks kommun
Barn- och utbildningsnämnden
511 80 KINNA

Ägar- och ledningsprövning

Sedan 1 januari 2019 ställs det särskilda krav på fristående verksamheter när det gäller ägar- och ledningskretsen vilket medför att kommunen behöver bedöma att den enskilde bedöms som lämplig. Bestämmelser om ägar- och ledningsprövning är reglerat i skollagen. Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.

När en förändring sker i den friståendes ledningsgrupp alternativt styrelse ska detta anmälas till kommunen senaste en månad efter att förändringen skett. Från 1 januari 2023 omfattas även pedagogisk omsorg av bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning. Vid anmälan av förändring skickas detta på mejl till bun@mark.se

Bidrag

Bidragets storlek beslutas om av barn- och utbildningsnämnden varje år inför nästkommande år. Beloppet bestäms efter samma grunder som fördelningen till kommunens egen verksamhet

Verksamheten får bidrag för inskrivna barn som är folkbokförda i Marks kommun. För utbetalning ska barnet ha fått plats på grund av att vårdnadshavaren arbetar, studerar, är arbetslöshet, är föräldraledighet för annat barn, att barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller behöver särskilt stöd i sin utveckling av förskola.

För att verksamheten ska ha rätt till bidrag krävs:

  • att barnet är folkbokfört i Marks kommun
  • att verksamheten är öppen för alla
  • att verksamhetens avgift inte överskrider maxtaxan
  • att verksamheten följer de föreskrifter om öppettider som gäller för de kommunala förskolorna
  • att verksamheten är öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas behov
  • att antalet barn samt barnens omsorgstid redovisas av huvudmannen till Marks kommun varje månad

Utbetalning av bidrag sker varje månad och avser innevarande månad. Det är barn placerade den 15:e i månaden som ingår i underlaget för bidraget och grundar sig på den redovisning huvudmannen skickar till Marks kommun. Bidrag utgår aldrig retroaktivt.

Tillsyn

Marks kommun har ansvar för tillsyn av fristående förskola, fritidshem (som inte tillhör en skola) och pedagogisk omsorg. Tillsyn av den fristående verksamheten regleras i skollagen. I tillsynen granskar kommunen att verksamheten uppfyller lagkrav och föreskrifter, samt att verksamheten bedrivs enligt de grunder som legat till grund för godkännandet. Den friståendet verksamheten är skyldiga att lämna de handlingar som kommunen behöver för att kunna granska verksamheten. Kommunen ska även ges tillträde till verksamhetens lokaler i samband med tillsynen.

Tillsyn av de fristående verksamheterna sker var tredje år. Kommunen meddelar verksamheten i god tid före planerad tillsyn. Tillsynen delas upp i olika delar så som dokumentgranskning, verksamhetsbesök, intervjuer, observationer samt kommunicering och delgivning av beslut. I kommunens tillsynsansvar ingår även att lämna råd och vägledning till den fristående verksamheten.

Bedriva fristående skolverksamhet

I de fall du planerar att starta en fristående skola, ska du vända dig till Skolinspektionen. Det är Skolinspektionen som besluta om godkännande för nyatablering av en fristående skola.

Länk till Skolinspektionenes webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen