Sidans innehåll

Bekämpningsmedel företag

När vi använder kemiska bekämpningsmedel utsätts både människor och miljö för risker. Därför finns det regler för hur de får användas. En skriftlig anmälan eller tillstånd kan behöva sökas hos bygg- och miljönämnden. Den som använder bekämpningsmedel ansvarar för att det inte skadar dig, andra människor, djur eller miljön. Tänk även på att förvara medlen säkert och använd den skyddsutrustning som krävs.

Vilka bekämpningsmedel får jag använda?

Det är endast bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen som får användas. Vilka de är och hur de ska användas hittar du i Kemikalieinspektionens register för bekämpningsmedel (Kemikalieinspektionen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket medan biocidprodukter används i industriella sammanhang.

Medlen delas in i tre behörighetsklasser

Klass 3 får användas av alla. Klass 2 och 1 är för yrkesmässigt bruk och kräver kunskapsbevis respektive tillstånd som fås genom en utbildning hos Länsstyrelsen.

För att minska risken för att människor eller miljö skadas ska främst icke-kemiska metoder väljas, såsom mekaniska, termiska eller biologiska metoder, växtskydd eller skadedjursbekämpning.

Sprid endast kemiska bekämpningsmedel när det är nödvändigt

Kemiska bekämpningsmedel bara spridas när det är absolut nödvändigt och när andra metoder inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Arbeta med integrerat växtskydd

Använder du bekämpningsmedel yrkesmässigt är du skyldig att praktisera så kallat integrerat växtskydd. Det innebär att du i första hand använder förebyggande åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Om dessa åtgärder inte räcker, kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

Områden som omfattas av förbud

 • På ängs-eller betesmarker som inte är lämpliga att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler

Dispens kan ges av bygg- och miljönämnden i enskilda fall.

Områden som kräver tillstånd

Tillstånd behöver sökas om du yrkesmässigt* ska sprida växtskyddsmedel inom något av följande områden:

 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar, som till exempel en golfbana
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

*yrkesmässigt: en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare, anställda och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer. Innefattar all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning.

Ansökan om tillstånd för att använda bekämpningsmedel Pdf, 346.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för användning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde

Om du ska använda ett växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde krävs det tillstånd. För att se om du bor i ett av kommunens vattenskyddsområden kan du gå in på Marks kommuns interaktiva karta

Vattenskyddsområde (mark.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan inom vattenskyddsområde Länk till annan webbplats.

Lämna in din ansökan i tid

Tänk på att ansökan behöver komma in till oss senast sex veckor innan spridningen börjar.

Områden som kräver anmälan

Lämna en skriftlig anmälan om du yrkesmässigt ska sprida växtskyddsmedel inom något av följande områden:

 • på vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av karantänskadegörare eller invasiva främmande arter
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av krav på förbud eller tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Vad är en karantänskadegörare?

Det är skadegörare som har begränsad spridning eller som inte finns alls i Sverige, men som kan orsaka stor skada om de sprids. De ska därför bekämpas med syfte att utrotas om de upptäcks.

Vad är en invasiv främmande art?

Det är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och djurs hälsa eller ekonomin.

Invasiva arter

Tänk på att du får börja använda växtskyddsmedlet tidigast fyra veckor efter att du gjort anmälan.

Undantag från förbud-, tillstånd och anmälningsplikt

Det finns verksamma ämnen i vissa växtskyddsmedel som får lov användas enligt kemikalieinspektionen, eftersom de innebär en mindre risk för miljön och människors hälsa. Om du använder växtskyddsmedel som finns på listan behöver du inte söka tillstånd eller anmäla. Du hittar information om vilka ämnen detta är på Kemikalieinspektionens hemsida

Växtskyddsmedel med begränsad risk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dokumentera bekämpningen

Vid användning av bekämpningsmedel yrkesmässigt ska du dokumentera varje användning. Du ska bland annat ange skyddsavstånd, övriga försiktighetsåtgärder och syftet med bekämpningen. Även användning av klass 3-medel måste dokumenteras. I dokumentation ska du beskriva de åtgärder som du har gjort för att uppnå syftet med bekämpningen. Spara journalen i tre år. Exempel på sprutjournal finns här på Säkert växtskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll fasta skyddsavstånd

När du sprider växtskyddsmedel utomhus ska du hålla fasta skyddsavstånd till ytvatten som öppna diken och vattendrag. Du ska även hålla fasta skyddsavstånd när du till exempel hanterar växtskyddsmedel vid påfyllning eller utvändig rengöring av sprutan.
Skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering och förvaring

Tänk på att hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras oåtkomliga för barn men även hållas åtskilda från foder, livsmedel och explosiva varor. Läs i säkerhetsdatabladet vad som gäller för den specifika produkten men generellt ska förvaringen vara utformat så att obehöriga inte kan komma åt dem. Bekämpningsmedel ska lagras i ett utrymme som är väl ventilerat, invallat eller på ett ogenomsläppligt underlag utan golvbrunn. Förvaring ska alltid ske i originalförpackningen. Det är viktigt att ha säkerhetsdatablad till alla bekämpningsmedel ifall det exempelvis sker en olycka. Samla gärna säkerhetsdatabladen i en pärm.

Övrigt att tänka på:

 • Funktionstesta din spruta och ansök om godkännande från Jordbruksverket.
 • Fyll/rengör din spruta på biologisk aktiv mark/biobädd, alternativt tät platta med uppsamling.
 • Använd utrustning för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet när du använder bogserad eller maskinburen spruta.
 • Kör ut överbliven sprutvätska i låg dos på det behandlade fältet.
 • Använd rekommenderad skyddsutrustning.

Om det händer en olycka

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du omedelbart meddela Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Om det redan har läckt ut ska du även meddela markägaren och kommunen.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Stöd till företag - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Växtskydd - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Lagstiftning

Miljöbalken (1998:808)
Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 8 kap.
Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen