Sidans innehåll

Djurhållning och lantbruk

Här hittar du information för dig som håller djur av olika slag och bedriver lantbruk. Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsynen på lantbruk och andra djurhållande gårdar i Marks kommun. Våra tillsynsbesök bokas oftast in i förväg, men oanmälda besök kan också förekomma. Hur ofta din gård besöks beror på hur stor verksamheten är och vilken risk den utgör för miljön.

Gårdar som har färre än 30 djurenheter besöks mer sällan och då i projektform eller i samband med klagomål. Vad tillsynen inriktas på vid besöket är beroende av vilken verksamhet du har, tidigare erfarenhet av verksamheten och om det pågår något tillsynsprojekt i kommunen, länet eller nationellt.

Vad är en djurenhet?
Det är inte är samma som djurenheter i SAM-ansökan. För beräkning av antal djurenheter (enligt miljöbalken) används:

 • 1 mjölkko (som mjölkko räknas även sinko).
 • 6 kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
 • 3 övriga nöt, sex månader eller äldre.
 • 3 suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor.
 • 10 slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin.
 • 1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder.
 • 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar.
 • 100 kaniner.
 • 100 värphöns äldre än 16 veckor.
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder.
 • 200 slaktkycklingar.
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder.
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder.
 • 10 får eller getter, sex månader eller äldre.
 • 40 lamm eller killingar, upp till sex månaders ålder.

Tillstånd- och anmälningsplikt i djurhållning

Jordbruksföretag räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom miljön kan påverkas exempelvis vid gödselhantering, spridning av bekämpningsmedel och hantering av avfall. I vissa fall behöver du därför anmäla din verksamhet till bygg- och miljönämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Anmäl din verksamhet

Har du över 100 djurenheter behöver du anmäla din verksamhet till oss 6 veckor innan du påbörjar eller utökar din verksamhet. Använd vår blankett för att göra din anmälan.

Har du över 400 djurenheter ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. I vissa fall krävs ansökan för verksamheter med 200 djurenheter.

Övriga jordbruksföretag kräver varken anmälan eller tillstånd. Men verksamheterna har samma skyldighet att följa miljöbalken, förordningar och föreskrifter som berör driften.

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet, jordbruk Länk till annan webbplats.

Kemiska bekämpningsmedel

Användning och hantering av bekämpningsmedel

Avfall från företag

Avfall från företag, även farligt avfall

Farligt avfall från privatpersoner

Farligt avfall från privatpersoner

Lagring och spridning av gödsel

Gödsel kan vara en resurs om den används på rätt sätt. Men kan också orsaka övergödning och föroreningar då den innehåller både kväve och fosfor. Det är därför viktigt att gödsel förvaras och hanteras på ett sätt så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Nitratkänsliga områden

Är områden som är extra känsliga för nitrat-kväve, och delvis har hårdare krav på lagring och spridning av gödsel utifrån de områdena.

I Marks kommun är följande områden nitratkänsliga:

Församlingarna: Kinna, Sätila, Hyssna, Hajom, Berghem, Fotskäl, Tostared, Surteby - Kattunga, Öxnevalla, Horred och Istorp tillhör så kallat nitratkänsligt område.

Vattenkartan (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Krav på lagringskapacitet

Lagring av stallgödsel ska ske på täta underlag/behållare så att inte yt- och grundvatten förorenas. Även regnvatten från gödsellagringsutrymmen är förorenat och måste samlas upp och lagras. Lagringsvolymen för stallgödsel ska med god marginal klara lagringsbehovet, vanligtvis ca 6–10 månader.

Läs mer på Jordbruksverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på gödsellagringsutrymmen kan vara en gjuten platta med kantstöd och klack, container eller en tät kärra. Det är inte tillåtet att förvara gödsel i skogen eller direkt på mark, gödseln bör ingå i kretsloppet och återföras till åker eller rabatter så att näringen tas upp. Undantaget är lagring i stuka på åkermark.

Stukalagring och kompost Pdf, 206.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Spridning

Spridningsförbud gäller i nitratkänsliga områden från 1 november - 28 februari. Utanför nitratkänsligt område får spridning ske 1 december – 28 februari om gödseln brukas ned inom 12 timmar.

Läs mer på Jordbruksverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller inom 200 meter från sådant område, gäller enligt kommunens lokala föreskrifter Länk till annan webbplats. följande:

 • Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter
 • Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen om inte spridningen sker på växande gröda.

Gödselhantering inom vattenskyddsområde

Yrkesmässig hantering av gödsel inom primär och sekundär skyddszon kräver tillstånd från bygg- och miljönämnden. Du ansöker om spridning via blanketten om spridning av bekämpningsmedel. Du skickar ifylld blankett till miljoenheten@mark.se eller till postadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Ansökan om tillstånd för hantering av växtnäringsämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering av gamla ensilagebalar och halm Pdf, 178.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hästgårdar och tillsyn enligt miljöbalken

I Sverige finns ca 350 000 hästar som tillsammans producerar stora mängder gödsel, nästan 20 procent av stallgödseln från jordbruksdjur. Mycket gödsel på liten yta kan påverka miljön negativt, men med rätt hantering är hästgödsel en stor resurs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför miljötillsyn av alla lantbruk och hästgårdar i kommunen. Syftet med tillsynen är att minska påverkan på människor och på miljön. Innan besöket får du ett brev med mer information och förslag på tid för besöket. Målsättningen är att samtliga hästgårdar i kommunen besöks regelbundet.

Detta tittar vi på

Vi anpassar besöket efter din verksamhet. Vid besöket kontrollerar vi hur du följer lagen och hur du arbetar för att minska din gårds påverkan på människor och miljön. Vid besöket tittar vi bland annat på:

 • Var och hur gödseln lagras.
 • Hur du blir av med din gödsel, och var den sprids.
 • Hantering av gödsel i rast- och beteshagar (inte sommarbete).
 • Hantering av kemikalier och avfall.

Hantering av gamla ensilagebalar och halm Pdf, 178.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Greppa näringens kostnadsfria rådgivning för dig med fler än 10 hästar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det smarta hästfodret, fördelar med vallfoder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hästgödsel – en naturlig resurs. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöhusesyn, en hjälp att hålla sig uppdaterad i lagstiftningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Greppa näringens broschyrer, bland annat ”bra hagar för både hästen och miljön”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betesförmedling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll

Egenkontroll är samma som rutiner och bör vara en naturlig del i det dagliga arbetet på din gård. Kravet på egenkontroll gäller alla verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön men ser olika ut beroende på inriktning, storlek och möjlig påverkan på miljön från din verksamhet. Har du fler än 100 djurenheter ska din egenkontroll vara dokumenterad skriftligt.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Miljöhusesyn, en hjälp att hålla sig uppdaterad i lagstiftningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till jordbruk och landsbygd

På Länsstyrelsens sida kan du läsa mer om stöd till jordbruk och landsbygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen