Sidans innehåll

Miljötillsyn jordbruk

Miljönämnden ansvarar för miljötillsynen på jordbruk. Riskbaserad tillsyn sker på de jordbruk som har fler än 30 djurenheter. I Marks kommun finns det cirka 60 jordbruk som har fler än 30 djurenheter. De verksamheterna har också en årlig avgift och besöks varje till vart fjärde år.

Besök på jordbruket

Hur ofta jordbruket besöks beror på hur stor verksamheten är och vilken risk den utgör för miljön. Jordbruk som har färre än 30 djurenheter besöks mer sällan och då i projektform samt i samband med klagomål.

Egenkontroll

Samtliga verksamheter, oavsett storlek och bransch, ska ha egenkontroll på sin verksamhet. Det innebär att företagen ska känna till vilken påverkan deras verksamhet har på hälsa och miljö. Jordbruken som har över 100 djurenheter, det vill säga de tillstånds- och anmälningspliktiga, behöver ha sin egenkontroll dokumenterad. Det betyder att de rutiner som finns ska vara nedskrivna. Jordbruk som har färre än 100 djurenheter behöver inte ha sin egenkontroll dokumenterad.

Riskbaserad tillsyn

Vid den riskbaserade tillsynen på jordbruken kontrolleras cisterner, gödselhantering, bekämpningsmedel, förvaring av kemikalier med mera. Miljötillsynen är utökad jämfört med tidigare, då fokus låg på djurskydd. Titta gärna på länkarna längre ner på sidan där checklistan med tillhörande lathund finns.

Tänk på att

  • Säkerhetsdatablad ska finnas för alla kemikalier. Till exempel oljor, diskmedel, desinfektionsmedel med flera. Säkerhetsdatablad finns oftast på leverantörens hemsida.
  • Om du kör farligt avfall ska detta anmälas till länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Journal för avfall ska fyllas i under året.
  • Generellt krav på att flytande kemikalier ska förvaras invallade. För mer information om invallning se länk nedan. Undantag kan göras för diskmedlen i mjölkrummet om avloppet leds till urin- eller gödselbrunn. Undantag kan även göras om det uppenbart inte finns någon risk att kemikalierna kan läcka ut i miljön. Exempel på det kan vara om de förvaras på tätt betonggolv utan brunn med täta väggar.
  • På flera mjölkgårdar har vi uppmärksammat att det läcker olja från röret som leder från vakuumpumpen. En dunk eller något annat som samlar upp oljespillet behövs då för att förhindra förorening av marken.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen