Kungörelse - Underrättelse om samråd Vännåkra 2:81

Organisation

Bygg- och miljönämnden

Typ av anslag

Kungörelser

Datum

2024-04-11

Datum då anslaget publiceras

2024-04-25

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-17

Här kan du ta del av dokumenten

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider
vardagar kl 08-16.
- Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar kl 08-16.
Förslaget finns också utlagt på Marks kommuns hemsida,
https://www.mark.se/bygga-och-bo/samhallsplanering/ Länk till annan webbplats. Gå in på karttjänsten,
navigera till Detaljplanering genom menyn högst upp på sidan och klicka sedan
vidare till Pågående detaljplaner

Förslag till detaljplan för del av Vännåkra 2:81 har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygg- och miljönämnden har 2024-04-11 beslutat genomföra granskning för att samla in synpunkter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för exploatering av tio nya villatomter.

Detaljplanen bedöms inte som stridande mot gällande översiktlig planering då planförslaget anses gå i linje med de strategier och riktlinjer som finns. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med enkelt förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§.

Planförslaget finns utställt för granskning under perioden: 2024-04-24 tom 2024-05-23

Den som önskar lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligt. Den som inte lämnar synpunkter senast under samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga ett antagande av planen. Synpunkter lämnas via e-post till sue@mark.se eller vid brev till Marks kommun, Samhällsutvecklingsenheten, 511 80 Kinna.

Kontaktperson

Andréa Sandin, andrea.sandin@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen