Kungörelse UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD
Detaljplan i Kinna

Organisation

Bygg- och miljönämnden

Typ av anslag

Kungörelser

Datum

2024-06-03

Datum då anslaget publiceras

2024-06-04

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-25

Här kan du ta del av dokumenten

Samhällsutvecklingsenheten upprättat ett förslag till detaljplan för del av Kinna
24:125, Kinna. Bygg- och miljönämnden har 2024-06-03 beslutat genomföra
samråd för att samla in synpunkter.
Denna detaljplan syftar till att tillskapa ytor för parkering på kvartersmark samt att
bekräfta befintlig markanvändning. Detaljplanen bedöms förenlig med gällande
översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan
och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av
förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
kapitel 5, 6–8§§.
Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 3 juni –25 juni 2024 i
kommunhuset på Boråsvägen 40 i Kinna, öppettider vardagar kl 7:30-16. Förslaget
finns också i karttjänsten för samhällsplanering på Marks kommuns hemsida,
https://www.mark.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/samhallsutveckling/oversiktsplanoch-
detaljplaner/detaljplaner. För att se förslaget, navigera till pågående
detaljplaner och klicka vidare till projektet i karttjänsten.
Den som önskar lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligt per
brev till Bygg- och miljönämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla e-post
sue@mark.se, senast den 25 juni 2024.
Kinna den 3 juni 2024
Bygg- och miljönämnden

Kontaktperson

Augusta Blohm, augusta.blohm@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen