Kungörelse Förslag till detaljplan för del av Folkskolan 15 med flera, Kinna,

Organisation

Bygg- och miljönämnden

Typ av anslag

Kungörelser

Datum

2024-06-27

Datum då anslaget publiceras

2024-07-05

Datum för avpublicering av anslag

2024-07-26


UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING
Detaljplan i Kinna
Förslag till detaljplan för del av Folkskolan 15 med flera, Kinna, har upprättats av
samhällsbyggnadsförvaltningen.


Planen syftar till att ge byggrätt för en ny del av tätorten som rymmer bostäder
och service samt uppdatera befintlig plan för A- Allmänt ändamål till modernt sätt
att reglera för de kommunala anläggningarna. Den nya tätortsdelen fokuseras på
bostäder men inrymmer även ett område för kommunal service(förskola) samt en
tomt för centrumändamål och/eller parkering.


Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Detaljplanen
bedöms inte utgöra betydande miljöpåverkan.


Förslagen till detaljplaner finns utställda under granskningstiden 11 juli 2024 – 13
september 2024 i Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar 8-16.


Förslaget finns också i karttjänsten för samhällsplanering på Marks kommuns
hemsida, https://www.mark.se/bygga-bo-miljo-ochtrafik/
samhallsutveckling/oversiktsplanochdetaljplaner/
detaljplaner. För att se förslaget, navigera till pågående
detaljplaner och klicka vidare till projektet i karttjänsten.


Den som önskar lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligt. Den
som inte lämnar synpunkter senast under granskningen kan förlora sin rätt att
överklaga ett antagande av planen. Synpunkter lämnas via e-post till sue@mark.se
eller brev till Marks kommun, samhällsutvecklingsenheten, 511 80 Kinna senast
den 13 september 2024.


Kinna den 5 juli 2024
Bygg- och miljönämnden

 

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen