Ågärder för att minska smittrisken höstterminen 2020

Senast uppdaterad den 20 januari 2022

Här har vi samlat de åtgärder som tas på MG för att minska smittrisken för covid-19:

 

Transporter till och från skolan

Risken för trängsel i kollektivtrafiken är störst på morgonen eftersom eleverna naturligt slutar vid olika tidpunkter under dagen. De busslinjer som kan beröras av trängsel är 300, 330, 400, 450 och Västtågen. Skolan uppmanar alla som kan att cykla eller gå till och från skolan. 

Samlingar över en klass

Assbergssalen är anpassad för 450 personer. Salen kan användas för samlingar upp till 150 personer eller en halv årskurs. Detta bygger på att man sitter utspritt och att en bedömning görs om aktiviteten är av sådan vikt att samlingen är motiverad. Föräldramöten ställs in och genomförs på annat sätt.

Matsal

Matsalspersonalen ansvarar för att öppna så många serveringsluckor som möjligt för att undvika köbildning. Matsalen ansvarar även för hygienen vid serveringen. Skolan ansvarar för att eleverna håller mattider samt för att säkerställa tillsynen i matsalen. Detta sker genom att generell pedagogisk lunch gäller för personalen och att programmen följer klasserna till matsalen. Kömarkeringar och handspritstationer skapas.

Idrottsundervisning

Skolan har god tillgång till omklädningsrum varför ombyte inte bedöms vara något problem. Vid undervisning av två klasser samtidigt kommer det vara cirka sju elever per omklädningsrum. Idrottsundervisningen skall om möjligt förläggas utomhus under augusti och september och aktiviteterna anpassas för att undvika närkontakt.

Klassrumssituationen

Bänkar placeras utspritt, tillgång till desinfektionssprit skall finnas på varje program för att vid behov torka av ytor. Undervisningen får om möjligt förläggas utomhus, man kan efter genomgångar sprida eleverna till andra platser i huset. Förtäring i klassrummen är inte tillåtet. Personal tilldelas personlig handsprit för att snabbt kunna tvätta händer vid behov.

Korridorer

Vi uppmarar elever att undvika samlingar i korridorer, att gå ut på raster, invänta lektionerna på andra ställen än utanför klassrummet. Enkelriktning av vissa korridorer för att undvika trängsel. Skyltar och markeringar som påminner om att hålla avstånd och tvätta händer.

Café

Förstärkt städning och markeringar för att förebygga trängsel i kön. Möjlighet till plexiglasskärm i kassan.

Studieresor

I nuläget skall studieresor utanför kommunen, utbyten och andra resor ej genomföras. Ny bedömning görs i mitten på terminen.

Reception

Avståndsmarkeringar sätts upp för att undvika trängsel. Handsprit tillhandahålls på båda sidorna av luckan. Ärenden skall om möjligt skötas via e-post eller telefon.

Möten

Lokalen skall anpassas efter mötets storlek. Klassrum bör i högre utsträckning användas än konferensrum. Vid möten med vårdnadshavare eller externa personer kan digitala kanaler användas istället för personligt möte.

APL

Utgångspunkten är att eleven följer de riktlinjer och anpassningar som gäller på respektive arbetsplats. Ansvarig lärare på skolan för en dialog med handledaren på arbetsplatsen om några ytterligare åtgärder är nödvändiga utifrån att det är en elev som vistas på arbetsplatsen och om det finns moment som eleven inte kan utföra med anledning av covid-19.

Toaletter, dusch och städ

Städ säkerställer att toaletter hålls rena och att det finns tillgång till tvål och papper samt att städning sker av ytorna i fastigheten.

Arbetsrum

Tillgång till hansprit säkerställs på alla arbetsrum. I övrigt diskussion med respektive rektor.

Information

Affischer, information vid uppstart, information på intranät , webb och sociala medier. Elevhälsan stödjer med information och utbildning.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola