Information med anledning av medial uppmärksamhet kring kränkningar på Marks Gymnasieskola

Senast uppdaterad den 27 oktober 2021

I slutet av september 2021 fick Marks Gymnasieskola kännedom om en allvarlig händelse på elevboendet för RIG och NIU Mark, något som skolan tar på största allvar. Händelsen, som blivit ett kränkningsärende, fick spridning i sociala medier och har även uppmärksammats i pressen.

Marks Gymnasieskola har rutiner för den här typen av händelser och arbetar fortlöpande med värdegrundsuppdraget - från enskild personal i klassrum till skolledning. Vi har trygghetsteam, elevhälsoteam, skolledning och övrig personal som särskilt ansvarar för dessa frågor. I vår plan mot kränkande behandling finns rutiner för hur vi ska arbeta både förebyggande och främjande. Vi genomför regelbundet enkäter, hälsosamtal, mentorsamtal och enskilda samtal med elever, samt vidtar alltid direkta åtgärder när kränkningar eller annat oönskat beteende kommer till vår kännedom. På vårt elevboende finns också en boendevärd som stöttar våra ungdomar.

Vidtog omedelbart åtgärder

När händelsen i september uppdagades vidtog skolan direkt ett antal åtgärder. En polisanmälan gjordes av skolledningen vilken senare lades ner då brott inte kunde styrkas. Skolan anmälde också händelsen till huvudman och till Svenska Basketbollförbundet. En oberoende utredning har påbörjats av huvudmannen (Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun) där alla inblandade elever, lärare, boendevärd och rektor har intervjuats och där skolledningen bistår fullt ut. Vi har också ökat vuxennärvaron på elevboendet och erbjuder alla elever stödsamtal med vårt elevhälsoteam. Tillsammans med verksamheten har vi sett över rutinerna för det förebyggande och främjande arbetet kring kränkningar.

En anonym elevenkät har efter händelsen genomförts med alla elever på boendet, vilken visar med tydlighet att de nu känner sig trygga där samt är nöjda med sin tillvaro och det vuxenstöd de får från skolans personal.

Internutredning pågår

Alla former av kränkningar i skolans verksamhet är fullständigt oacceptabla och Marks Gymnasieskola tar starkt avstånd mot den typ av kränkning som spridits i media. Vi kan konstatera att vi behöver förstärka vårt förebyggande och främjande arbete mot kränkningar för att sådana här händelser inte ska kunna uppstå i framtiden. Vi känner inte igen den bild som sprids i media om att elevboendet präglas av maktstrukturer, rädsla och våld men vi tar uppgifterna på största allvar.

Utredningen som pågår kommer att visa vad vi behöver bli bättre på för att våra ungdomar ska ha en trygg skolgång och utvecklas på bästa sätt. För deras skull är det viktigt att utredningen får ha sin gång utan spekulationer och ryktesspridning.

 

Publicerad av: Marks kommun