Försäljning av tobaksvaror

Senast uppdaterad den 2 november 2016

Du får inte börja sälja tobaksvaror, som cigaretter, cigarrer, snus och piptobak, förrän du har anmält försäljningen till kommun.

I anmälan ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, till exempel faktauppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, firmans organisationsnummer och namn med mera. Tillsammans med anmälan ska du också skicka in det egenkontrollprogram du tänker använda i verksamheten.

Anmälningsplikten ger kommunen möjlighet att bedriva tillsyn för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till personer under 18 år. Olaga försäljning polisanmäls.

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Den som säljer tobak är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Finns det tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Tobak får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år (så kallad langning). Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag, det går alltså inte att exempelvis en förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande. 

Som tobakshandlare har du ett ansvar om du säljer tobak.

Informera din personal

Du är skyldig att ge din personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser.

Egenkontroll

Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda.

VisaLeg-modellen

Kommunen rekommenderar att den av länsstyrelsen i Västra Götaland framtagna modellen för egenkontroll, VisaLeg, används av de som bedriver försäljning av tobaksvaror. Kommunen tillhandahåller allt material som krävs för att VisaLeg-modellen ska fungera som egenkontrollprogram.

Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen så ska du göra detta omgående. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Om du säljer tobaksvaror utan att ha anmält det till kommunen så riskerar du dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Här är några exempel på punkter som bör ingå i en checklista för egenkontroll:

  • utse försäljningsansvarig
  • informera nyanställda om regler och rutiner
  • repetera regelbundet regler och rutiner för personalen
  • se till att tobak inte marknadsförs i strid med bestämmelserna
  • bedriv en regelbunden intern kontroll av att personalen följer reglerna
  • se till att tydlig information om reglerna finns anslagen i butiken
  • dokumentera att åtgärderna i programmet vidtagits

Tobak till vattenpipa

För att få sälja tobak till vattenpipa måste den vara: 

  • skattad i Sverige
  • ha svensk varningstext

Brott mot dessa bestämmelser kan polisanmälas då de utgör olovlig tobaksförsäljning enligt tobakslagen och kan medföra böter eller fängelse.

Du kan få försäljningsförbud

Kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i högst sex månader. Kommunen kan också ge dig en varning.

Tillsyn

Kommunen upprättar register över de försäljningsställen som säljer tobak. Årliga besök genomförs i butiker där tobak säljs för att kontrollera att tobakslagens bestämmelser efterlevs.

Tillsynsavgift

I enlighet med tobakslagens (1993:581) 19 b § tar kommunen ut en tillsynsavgift för den tillsyn man enligt lag är skyldig att utföra. 

Polisen blir ny tillsynsmyndighet

Polisen blir ny tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunerna och polisen kommer att kontrollera hur tobakslagen följs. Polisen behöver därmed inte längre misstänka brott för att kunna göra tillsynsbesök på ditt försäljningsställe.

Kommunerna ska kontrollera varningstexter

Förutom Statens folkhälsoinstitut och polisen ska nu även kommunen kontrollera att märkningen på tobaksvaror är korrekt, till exempel att alla tobaksvaror är märkta med svensk varningstext.

Publicerad av: Marks kommun