Försäljning och servering av folköl

Senast uppdaterad den 15 mars 2016

Kommunen upprättar register över de försäljningsställen som säljer folköl. Årliga besök genomförs i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs.

Folköl är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent kallas lättöl och öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl.

Villkor för försäljning och servering av folköl

Detaljhandel med folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i alkohollagen (2010:1622), ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

 1. som ingår i anläggningar som är godkända av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
 2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i alkohollagen, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

 1. som ingår i anläggningar som är godkända av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
 2.  som är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Innan detaljhandel eller servering av folköl får påbörjas måste verksamheten anmälas till kommunen enligt alkohollagen 5 kap 5 § och 8 kap 8 §.

Blankett för att anmäla servering eller försäljning av folköl finns att ladda ner under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Vad räknas som matvaror?

Med matvaror menas i detta sammanhang att kunden ska kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt samt frysta eller konserverade produkter i butiken. Till matvaror räknas också till exempel pizzor, piroger, sallader, smörgåsar och portioner av hämtmat.

Vad räknas inte som matvaror?

Sedvanligt kiosksortiment bestående av till exempel glass, godis, chips, kaffe, te, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på tillhandahållande av matvaror enligt alkohollagens bestämmelser om folkölsförsäljning.

Riktig försäljning

Det måste vara fråga om en faktisk försäljning av matvaror, det vill säga att butiken har ett sortiment av matvaror som inte är alltför smalt. Det räcker alltså inte med att ha några enstaka matvaror på en hylla.

Tillgång till lättdrycker för försäljning

Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken, till exempel lättöl, läsk, vatten.

Minimikrav på serverad mat

Minimikravet gällande tillhandahållandet av mat vid servering av folköl kan anses uppfyllt om det till exempel serveras pizza, varma smörgåsar, varm korv, hamburgare, kebab eller falafel.

Tillgång till lättdrycker

Det ska vidare tillhandahållas ett sortiment av lättdrycker, till exempel lättöl, läsk, vatten på serveringsstället.

Ordning och nykterhet

Servering av folköl skall ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Servering utan anmälan till kommunen

Folköl får enligt alkohollagen serveras utan anmälan till kommunen om det

 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.

Folköl får även serveras utan anmälan av den som innehar serveringstillstånd.

Gemensamma bestämmelser

Det finns gemensamma bestämmelser för detaljhandel med och servering av folköl:

 • 18-årsgräns. Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år. 
 • Berusade personer. Folköl får inte säljas till eller serveras någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Langning. Folköl får inte lämnas utom det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.
 • Egenkontroll. Du som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl skall utöva kontroll över försäljningen. För denna kontroll skall det finnas ett skriftligt program som skall upprättas av den ansvarige för butiken eller serveringen. Av programmet ska framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i alkohollagen följs. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.

Egenkontroll

Kommunen rekommenderar att den av länsstyrelsen i Västra Götaland framtagna modellen för egenkontroll som heter VisaLeg används av de som bedriver detaljhandel eller servering av folköl. Kommunen tillhandahåller allt material som krävs för att VisaLeg-modellen ska fungera som egenkontrollprogram.

Ett program för egenkontroll bör innefatta följande punkter: 

 • Kunskap/utbildning - hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl.
 • Försäljningsansvarig - vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift.
 • Information till kunderna - finns skyltar för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur är skyltarna placerade i butiken. 
 • Kassarutiner - vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och motverka langning.
 • Åtgärder - vilka åtgärder vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs.
 • Dokumentation - hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevanden av egenkontrollen.

Sanktioner / Ansvar / Olovlig dryckeshantering

Enligt 11 kap 3 § alkohollagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer folköl till den som inte fyllt 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader.

Varning och försäljningsförbud

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med eller servering av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolv månader beroende på om förseelsen upprepas eller annars anses vara av allvarlig art.

Olovlig försäljning och olovligt innehav

Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem ska dömas för olovligt innehav av alkoholdrycker. Folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser får beslagtas av polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.

Tillsyn

Kommunen upprättar register över de försäljningsställen som säljer folköl. Årliga besök genomförs i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs.

Tillsynsavgift

I enlighet med 8 kap 10 § alkohollagen tar kommunen ut en tillsynsavgift av de som bedriver anmälningspliktig detaljhandel eller servering av folköl.  

Publicerad av: Marks kommun