Nytt riskklassningssystem för livsmedelsverksamheter

Senast uppdaterad den 15 november 2023

Ett nytt system för riskklassning av livsmedelsverksamheter har tagits fram av Livsmedelsverket, och ska vara gällande från och med 2024. Det betyder att alla registrerade livsmedelsverksamheter kommer att klassas om enligt det nya systemet och få ett nytt beslut om riskklassning.  

Ny riskklassning: 

 • Kontrollen kommer att bli frekvensstyrd, d.v.s. att antal inspektioner kommer att genomföras under en femårsperiod, istället för dagens system med antal kontrolltimmar under ett år. 
 • Ett nytt beslut om riskklassning kommer att skickas ut som ersätter det gamla beslutet.  
 • Bygg- och miljönämnden kommer även fortsättningsvis att tillämpa efterhandsdebitering, d.v.s. en faktura skickas efter att livsmedelskontroll utförts. 

Vad innebär omklassningen för dig som livsmedelsföretagare?

Kontrolltid per år  

Din verksamhets beräknade årliga kontrolltid ska räknas om och övergå från att vara antal timmar per år till att vara antal kontrolltillfällen per fem år. Den enda skillnad du kommer att märka av är att den totala kontrolltiden kan minska eller öka. I de flesta verksamheter räknar vi med en minskad eller oförändrad kontrolltid.  

Sammanfattning av modellen  

Den nya riskklassningen utgår från följande uppgifter om verksamheten:  

 • Huvudsaklig inriktning på verksamheten  
  Handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det rör sig om. Några av inriktningarna är livsmedel till privatpersoner, livsmedel till livsmedelsföretag och dricksvatten.  
 • Aktiviteter som bedrivs i verksamheten  
  Det vill säga vad livsmedelsföretaget gör. Exempel på aktiviteter är servering och detaljhandel med livsmedel, tillverkning, pastörisering och styckning.  
 • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler  
  Till exempel livsmedel med skyddade beteckningar eller livsmedel med närings- och hälsopåståenden.  
 • Verksamhetens omfattning   
  Vilken storlek eller spridning som verksamheten har. Omfattningen kan till exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.  

Modellen ger möjlighet till sänkt kontrollfrekvens vid uppvisande av giltigt certifikat från en tredjepartsstandard som Livsmedelsverket granskat och tagit upp i sin förteckning. Modellen ger också möjlighet att vid specifika fall justera kontrollfrekvensen uppåt eller nedåt.  

Läs mer om den nya klassningsmodellen här:  

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se) 

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se) 

Lämna in uppgifter till miljöenheten  

Vi kommer att behöva nya uppgifter om din verksamhet från dig för att kunna göra omklassningen. Under hösten 2023 kan du börja lämna in uppgifterna digitalt via denna e-tjänst. Vi behöver ha in uppgifterna senast 31 december 2023. Om du inte har mobilt bank-id kan du kontakta oss så hjälper vi dig.   

Inbjudan till möte

Miljöenheten bjuder in till ett mötestillfälle den 11 december på Mor Kerstins väg 13 i Strömsalen. Där kan ni få hjälp med er omklassning. Det är drop-in mellan klockan 9.00-12.00 och 13.00-16.00. Det ni behöver ha med er till mötet är dator/surfplatta/smartphone samt mobilt bank-id. Om ni är certifierade så ha gärna certifikatet tillgängligt. Om du saknarna mobilt Bank-Id, dator eller surfplatta, vänligen kontakta oss på miljöenheten.  

Avslutad verksamhet  

Om du har avslutat din livsmedelsverksamhet meddela detta till oss på miljöenheten.   

Avgifter  

I samband med omklassningen kommer en administrativ avgift på 841 kronor (taxa 2023) att tas ut, detta motsvarar en halv timavgift. Taxan räknas om för 2024.   

Publicerad av: Marks kommun