Kommunala insatser

Senast uppdaterad den 14 juni 2021

Åtgärder för företag

Med anledning av rådande coronasituation har Marks kommun tagit fram tillfälliga åtgärder och underlag för att underlätta för företagen under pågående pandemi.

1. Snabbare betalning av leverantörsfakturor från kommunen

Kommunen öppnar upp för att förkorta betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet. De företag som nu möter ekonomiska utmaningar kan ta kontakt med kommunen för att anmäla sitt behov. Mindre företag med lokal förankring kommer att prioriteras. En förutsättning är att varan eller tjänsten är levererad och att betalningen är godkänd av ansvarig chef. Mejla uppgifter om leverantörsnamn, fakturanummer och belopp till: Kassainfo@mark.se

2. Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun

Kommunen kan ge anstånd eller möjlighet till att dela upp betalning av fakturor. Varje företag måste dock ta kontakt med kommunen för att begära detta. Bedömningen görs från fall till fall utifrån gällande regelverk och företagets situation. Mejla uppgifter om kundnummer, organisationsnummer, fakturanummer och eventuellt ärendenummer till: kundreskontra@mark.se 

3.Tidigarelagda kommunala investeringar

Genom denna åtgärd kan fler företag inom bygg- och hantverksbranschen att fortsätta verka som under normala förhållanden. Vi går nu igenom vilka av de beslutade projekten som kan tidigareläggas. Redan nu har underhållsarbeten tidigarelagts.

4. Förtur i bygglovsärenden

Lokala företag i Mark som har ett bygglovsärende kommer att få sitt ärende prioriterat, dvs en förtur, om behovet uppstår för att underlätta att lokala företag kan upprätthålla sin verksamhet.

5. Avgiftsfri torghandel

Med anledning av rådande situation med covid-19, så har Marks kommun fattat beslut om att företag ska få använda allmänna försäljningsplatser för torghandel de dagar handeln har öppet. Torghandel tillåts på Mor Kerstins torg och Sätraplan i Kinna, Parktorget i Skene samt Fritsla Torg. Handel får bedrivas alla dagar i veckan, helgfri måndag till och med fredag mellan klockan 08.00 och 18.00 samt under lördag, söndag och helgdagar mellan klockan 10.00 till 16.00. Antalet torgplatser är begränsat till en per företag/näringsidkare. Ingen avgift för torghandeln kommer faktureras och övriga regler i den lokala ordningsföreskriften för torghandel fortsätter att gälla. Platserna tilldelas i den mån det finns plats. Vissa tillståndsinnehavare har redan i dagsläget ansökt om tillstånd enligt de vanliga reglerna och det krävs nu att samförstånd och respekt visas mellan de olika aktörerna. Platserna tilldelas av teknik- och serviceförvaltningen dit man också skickar sin ansökan: tsn@mark.se

6. Åtgärder för uteserveringar

Med anledning av corona-utbrottets påverkan på besöksnäringen och i synnerhet restaurangbranschen är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun. Polisen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn för upplåtelser av offentlig plats. Teknik- och Servicenämnden yttrar sig för kommunens räkning på polisens ärenden. Ansökan måste alltid inlämnas först till polisen innan handläggning kan ske. Marks kommun är positiva till en förenklad tillståndsprocess för uteserveringar i Marks kommun under 2020 och 2021, under förutsättning att polisens hantering medger detta, med följande villkor:

 • Polismyndighetens tillståndsbilaga följs.
 • Sökanden har alla övriga erforderliga tillstånd för verksamheten.
 • Sökande skall ordna och bekosta återställning och städning av alla använda ytor till ursprungligt skick.
 • Eventuella skador på kommunala anläggningar åtgärdas av kommunen på den sökandes bekostnad.
 • Sökanden är ansvarig för att inom området hålla det ordningsamt så att olycksrisken för att snubbla eller på annat sätt skada sig minimeras- Sökanden är ansvarig för person- eller sakskador som inträffar i områdena.
 • Möbler och skyltar ska placeras minst 1 meter från ledstråk för synskadade. För stolar som kan dras ut i riktning mot ledstråket gäller ett avstånd på 1,5 meter.
 • Uteserveringen ska vara tydligt avgränsad. Befintliga ledstråk för synskadade räknas som avgränsning. Annars ska en avgränsning i form av staket eller dylikt finnas. Rekommenderad höjd är 90 cm. På staket eller liknande ska det finnas en tvärslå på 10–35 cm över marken.
 • Avståndet mellan borden samt mellan bord och andra hinder ska vara minst 1,5 meter.
 • Serveringen får inte utan särskilt tillstånd utbredas 

För mer information följ länken här för att komma till Polisens webbplats.

7. Taxor och avgifter

På politiskt initiativ, och mot bakgrund av pandemins negativa påverkan på näringslivet, har Kommunfullmäktige beslutat att den årliga tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd inte ska tas ut av företagen i Marks kommun år 2021.

Kommunfullmäktige har också beslutat att taxan för tillsyn enligt hälsoskydd sätts ned med 50 % för år 2021.

Giltighetstid

Besluten ovan (punkt 1-7) gäller i första hand till och med 31 december 2021.

8. Ekonomiskt näringslivsstöd

Den 27 maj i år beslutade Kommunstyrelsen att tillgängliggöra en miljon kronor i stöd till företagarorganisationerna. Syftet med stödet är att lindra de negativa effekterna som coronapandemin har på näringslivet. Marks kommun har utlyst stödet under två perioder hösten 2020.

Ansökningsperioder

Den första ansökningsperioden för stödet pågick under den 26 augusti till den 1 oktober 2020. Efter den första ansökningsperioden kvarstod medel som kommundirektör Mats Lilienberg beslöt utlysa på nytt. Den andra ansökningsperioden pågick under den 12 oktober till den 23 oktober 2020. Kommundirektören har fattat beslut om de inkomna ansökningarna.

Beviljade medel

Den 12 oktober 2020 fattade kommundirektör Mats Lilienberg beslut om att bevilja nedanstående ansökningar om näringslivsstöd. Ansökningarna inkom under perioden 26 augusti till och med den 1 oktober 2020.

 • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om medel för att arrangera saluhallsliknande tältförsäljning av lokalt producerade varor (hantverk, mat och dryck) på minst sex platser runt om i kommunen. Arrangemanget förstärks av kulturupplevelser och är öppet för alla lokala producenter i Marks kommun. Det marknadstält som föreningen avser köpa in till arrangemanget kommer att vara tillgängligt för andra föreningar i kommunen att avgiftsfritt låna. Ansökan beviljades med 49 000 kronor.
 • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om medel för att inrätta en destinationsapp.  Ansökan avser att få igång arbetet med en app som Tygrikesgruppen i Mark ska ansvara för och förvalta. Appen ska vara tillgänglig för företag i Marks kommun som är verksamma inom besöksnäringen, utan krav på medlemskap i föreningen Tygrikesgruppen i Mark. Ansökan beviljades med 98 500 kronor.
 • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om medel för att reducera avgifter för medverkanderutor i Tygrikesgruppens karta och broschyr år 2021. Reduceringen ska utgå med samma belopp till samtliga företag. Tygrikesgruppens karta och broschyr ska vara möjligt att delta i genom medverkanderutor för företag i Marks kommun som är verksamma inom besöksnäringen, utan krav på medlemskap i föreningen, vilket tidigare år inte varit möjligt. Ansökan beviljades med 70 000 kronor.
 • Handel i Mark har, i samråd med Tygrikesgruppen i Mark, ansökt om medel för att inrätta ett presentkort som går att lösa in hos medlemmar i Handel i Mark och i Tygrikesgruppen i Mark med start vintern år 2020/2021. Ansökan avser att ekonomiskt stöd för att komma igång med presentkortet genom marknadsföring, inköp av presentkort (kort och kuvert) samt administration. Ansökan beviljades med 90 000 kronor.

Den 4 november 2020 fattade kommundirektör Mats Lilienberg beslut om att bevilja nedanstående ansökningar om näringslivsstöd. Ansökningarna inkom under perioden 12 oktober till och med 23 oktober 2020.

 • Företagarna i Mark har ansökt om medel för att arrangera kostnadsfria drop in-kurser för företag i Marks kommun. Syftet med konceptet ”Varannan vecka i Kinnaborgssalen” är att förmedla kunskap och möjlighet till kunskapsöverföring inom olika segment inom företagande. Ansökan beviljades med 141 500 kronor.
 • Företagarna i Mark har ansökt om 500 000 kronor för att utveckla besöksnäringen i Marks kommun genom att öka samverkan mellan aktörer inom näringen och starta upp samverkansplattformen Destination Mark. Ansökan beviljades med 500 000 kronor.
 • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om 51 000 kronor i kompletterande stöd för den destinationsapp som Marks kommun den 12 oktober beviljade med 98 500 kronor. Föreningen har ansökt om tillskjutna medel då det har visat sig krävas större investeringar för att appen ska nå den nivå som önskas. Ansökan beviljades med 51 000 kronor. Totalt har Marks kommun därmed beviljat inrättandet av en destinationsapp med 149 500 kronor.

Marks kommun tackar för alla ansökningar och initiativ och ser det som positivt att hela miljonen har beviljats till näringslivet för att lindra de Covid-19 relaterade effekterna. Näringslivsstödet resulterade i ansökningar till ett sammanlagt belopp av 1 629 592 kronor.

Kontaktuppgifter företagarföreningar/organisationer

 • Representant för Företagarna i Mark, Mathias Eriksson, mathias.eriksson@ekbergsstad.se
 • Representant för Markföretagens Intresseförening, Tom Månsson, tom@bredinco.se
 • Representant för Handel i Mark, Jessica Eriksson, jessica@butikjuni.se
 • Representant för Lantbrukarnas Riksförbund, Jimmy Johnsson, jimmyjohnsson75@gmail.com
 • Representant för Tygriket i Mark, Tomas Ryberg, tomas@skroten.se

Publicerad av: Marks kommun