Utvecklingspeng för byalag

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Utvecklingspeng för byalag är ett bidrag som avser särskilda projekt som ett byalag vill bedriva för att utveckla sin verksamhet eller ort. Bidraget ges för att uppmuntra till engagemang och aktiviteter som ökar trivseln och attraktiviteten för boende och besökande

Utvecklingspeng för byalag betalas ut per kalenderår och består av två delar:

  • Administrations- och aktivitetsbidrag, 10 000 kronor/år.
    Bidraget avser kostnader för exempelvis porto och kopiering, utvecklingsarbete med målsättning att stärka den lokala identiteten och säkra en god servicenivå samt för aktiviteter för att bevara kultur och naturmiljöer mm.
  • Särskilt projektbidrag, bidragets storlek kan variera.

Läsa mer om Riktlinjer för utvecklingspeng för byalagen i Marks kommun.

Externa bidrag och stöd till projekt och utveckling

Leader Sjuhärad

Leader Sjuhärad arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden. Hos Leader Sjuhärad kan du ansöka om ekonomiskt stöd för projekt som ryms inom något av de tre insatsområden:

  • Livskvalitet, exempelvis mötesplatser, friskvård och rekreation.
  • Service, exempelvis nya servicelösningar på orter som saknar eller riskerar att förlora offentlig och kommersiell service.
  • Entreprenörskap, exempelvis projekt som leder till nya företag och bestående arbetstillfällen.

Läs mer om Leader Sjuhärad.

Publicerad av: Marks kommun