Offentlig upphandling

Senast uppdaterad den 27 juni 2018

Kommunen måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) som styr hur inköp får göras. LOU gäller för alla kommunens inköp av varor, tjänster och entreprenader.

Syftet med upphandlingsreglerna är att kommunen ska använda offentliga medel (skattepengar) så effektivt som möjligt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Reglerna säkrar även att alla leverantörer konkurrerar på samma villkor.

Vem omfattas av LOU?

Landsting, kommun och kommunala bolag omfattas av LOU. Även bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse omfattas av LOU.

Lagens viktiga delar

LOU bygger på några grundläggande principer som ska förhindra att offentliga myndigheter agerar på ett olämpligt sätt.

  • Principen om icke-diskriminering: Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller motsvarande. Det går därför inte att ge ett lokalt företag företräde i en upphandling.
  • Principen om likabehandling: Alla leverantörer ska behandlas lika och få samma förutsättningar. Det betyder till exempel att alla företag ska få möjlighet att få samma information vid samma tillfälle.
  • Principen om ömsesidigt erkännande: Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstat gäller även i övriga EU-stater.
  • Proportionalitetsprincipen: Våra krav på leverantören och kraven på tjänsten/varan måste ha ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas.
  • Principen om transparens: Vi som upphandlande myndighet ska skapa öppenhet och upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet.

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal där man fastställer "ramarna" och de villkor som skall ingå. Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla under avtalsperioden. Priser, produkter eller tjänster kan dock uppdateras enligt fastställda villkor.

Ett ramavtal föregås oftast av en upphandling där konkurrensutsättning sker och leverantörer har möjlighet att lämna sitt anbud utefter färdigställda krav. Till grund för kraven ligger en marknads/behovsanalys, statistik från tidigare år samt hänsyn till LOU. Ramavtalen har en avtalstid på max 4 år med vissa undantag.

Direktupphandling

En direktupphandling innebär att kommunen får köpa en vara eller tjänst utan att annonsera. Däremot krävs det att kommunen dokumenterar sina direktupphandlingar om den överstiger ett visst värde, vilket regleras i LOU och i kommunens upphandlingsregler. Direktupphandling får endast göras om det inte finns ett ramavtal inom området och varans eller tjänstens värde är lågt. Det finns två tillfällen då direktupphandling är tillåten.

  1. Om det finns synnerliga skäl: Kommunen har rätt att göra en direktupphandling om inköp måste ske omgående och orsaken till brådskan inte beror på bristande planering utan på en oförutsedd händelse. Direktupphandling kan då ske oavsett värde på varan/tjänsten.
  2. Lågt värde: Om kommunens kostnad för varor och tjänster inom ett område uppgår till högst 586 907 (2018) per år får man göra en direktupphandling.

 

Publicerad av: Marks kommun