Uppförandekod för leverantörer

Senast uppdaterad den 4 april 2023

I uppförandekoden finns de krav som leverantörer till Marks kommun förväntas uppfylla. Här ligger stort fokus på långsiktig och hållbar utveckling ur ett ekologiskt och socialt perspektiv.

2.1.4. Särskilda kontraktsvillkor - Uppförandekod för leverantörer

I enlighet med Marks kommuns policy för upphandlings- och inköpsverksamheten (Kf 2010-02-23, § 9) ska upphandlingsverksamheten bland annat präglas av en långsiktig, hållbar utveckling ur ekologiskt och socialt perspektiv.

I de tillhörande riktlinjerna under social hållbarhet omfattas bland annat följande:

  • jämställdhet och rättvisa.
  • skadligt barnarbete enligt barnkonventionen är inte tillåtet och ska motverkas.
  • diskriminering är inte tillåtet och ska motverkas.
  • hälsa och livskvalitet.
  • mänskliga rättigheter.
  • arbete och arbetsmiljö.

Ovanstående innebär bland annat att kommunens leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet.

Produkter som levereras till kommunen och dess bolag ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • ILO:s åtta kärnkonventioner - nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182.
  • FN:s barnkonvention, artikel 32.
  • Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
  • Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition.

Nationell lagstiftning

Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO:s konventioner, eller FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde.

Ingen förekomst av barnarbete (138 och 182)

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma och företaget har ett ansvar för att utveckla socialt och ekonomiskt hållbara alternativ (t.ex. utbildning) till barnarbete i de fall det förekommer.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)

Att utnyttja någon form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.

Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.

Löner och arbetstider

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterade lönenivån. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald.

Föreningsrätt och organisationsrätt (ILO 87 och 98)

I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Miljö

Företaget ska eftersträva att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt.

Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska informeras om eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning.

Publicerad av: Marks kommun