Strategi

Bild på händer som planterar en planta med hjälp av trädgårdsredskap.

Foto: Växten som planteras och trädgårdsredskapen vid sidan om symboliserar de strategiska elementen i näringslivsprogrammet. "Det vi sår idag, kan vi skörda i morgon".

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023

Näringslivet i Marks kommun kännetecknas av stor mångfald, både vad gäller företagens storlek och inriktning. Här finns allt från storföretag och koncerner till ett stort antal fåmansföretag.

Kommunen präglas av en väl utvecklad entreprenörsanda. Många av de textila företagen härstammar från knalletraditionen och arbetar i dag på en global marknad med högteknologiska textilier och avancerad design. Här finns också många företag inom tillverkning, handel, bygg och utbildning samt vård och omsorg. I dagsläget finns cirka 4 000 registrerade företag i kommunen.

Med närhet till Göteborg, Varberg, Borås och Landvetter flygplats ligger Marks  kommun också mitt i en av landets mest expansiva regioner. 
Näringslivsprogrammet har arbetats fram i samverkan med vårt lokala näringsliv. Tillsammans ska kommun och näringsliv verka för att nå de sju uppsatta punkterna som finns beskrivna nedan.

Hur uppnår vi kommunens vision och mål?

För att nå visionen har kommunen satt upp konkreta mål som fungerar som steg på vägen. I arbetet med målen används olika verktyg. Vissa kan vi själva styra över, andra har vi mindre inflytande över och ibland har vi inget inflytande alls. 

Genomförande

Strategin utgår från Näringslivsprogrammets mål. Metodiken är agil, vilket innebär att vi ständigt anpassar arbetet efter tillgängliga resurser och förändringar i omvärlden. På så sätt uppnås största möjliga effekt. Inledningsvis fokuserar vi arbetet på att ta fram prioriteringar, roller, ansvar och eventuell resursfördelning. Därefter delas arbetet in i teman för att få ett så brett genomslag som möjligt. 

Uppföljning 

Stor vikt kommer att läggas på benchmarking vilket i praktiken innebär att vi för varje prioritering aktivt söker upp goda externa exempel och mäter vårt arbete mot liknande satsningar. Jämförelsen sker med hjälp av olika indikatorer och offentlig data. På så sätt kan vi dels skapa tidsserier redan vid uppstart och dels bjuda in
andra kommuner och organisationer till samverkan. 

Prioriteringar

Allt arbete som genomförs inom ramen för näringslivsprogrammet syftar till att höja våra invånares livskvalitet, förstärka attraktionskraften hos våra organisationer, näringslivet och kommunen samt utveckla gränsöverskridande och berikande samarbeten. De tre elementen livskvalitet, attraktionskraft och samarbeten genomsyrar hela näringslivsprogrammet.

Publicerad av: Marks kommun