Sju punkter för näringslivsutveckling, målbild 2030

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023

Kommunens näringslivsarbete bygger på prioriterade områden som sammanfattas i sju punkter.

Kommunen ska

 1. underlätta för företagande
 2. bilda och utveckla nätverk
 3. se till att infrastrukturen möter dagens och framtidens behov
 4. utveckla skolan
 5. utveckla centrummiljöer längs med de prioriterade stråken enligt strukturbilden
 6. utveckla Kinna som central knutpunkt enligt strukturbilden
 7. öka Marks attraktionskraft.

I näringslivsprogrammets tredje del utvecklas punkterna till en handlingsplan för tillväxt.

För att nå målen längre fram behövs enighet och långsiktighet som sträcker sig över mandatperioderna samt en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunen, dess olika förvaltningar och näringslivet. 

Fokusområden för näringslivsutveckling i marks kommun

 • Infrastruktur
 • Centrumbildningar
 • Kompetensförsörjning
 • Entreprenörskap

Viktiga stöddokument

Publicerad av: Marks kommun