Offentlig kontroll av livsmedelsverksamhet

Senast uppdaterad den 10 januari 2016

Kontroller av livsmedelsverksamheter i kommunen görs regelbundet av bygg- och miljökontoret och är både riskbaserade och behovsanpassade. De flesta kontroller är oanmälda, men det förekommer också föranmälda kontroller.

EU-lagstiftningen delar upp kontrollerna i tre metoder; revision, inspektion och provtagning.

En revision på verksamheten kommer att vara föranmäld så att man i lugn och ro tillsammans med verksamhetsansvarig kan gå igenom egenkontrollen och journalerna för detta. För de företag som har en HACCP-plan görs en genomgång av denna. En inspektion görs oanmäld och där tittar man på hur verksamheten följer livsmedelslagens krav.

Det här tittar våra inspektörer på

  • vilka rutiner som finns 
  • lokalens utformning, material och slitage 
  • hur livsmedel förvaras, nedkyls, varmhålls och bereds/tillagas 
  • rengöring av inredning, arbetsytor och utrustning 
  • var städutrustning förvaras och var omklädning sker 
  • om tvål och engångshanddukar finns

Efter inspektionen skrivs det en rapport som skickas till verksamhetsutövaren. Om det framkommer vid inspektionen att verksamheten inte följer de krav som finns i EU-förordningarna eller livsmedelslagen så kommer sanktioner, till exempel föreläggande eller förbud, att riktas mot verksamheten.

Kontakta miljöenheten i Marks kommun om du har frågor om kontrollen. 

Publicerad av: Marks kommun