Miljöfarlig verksamhet

Senast uppdaterad den 23 september 2020

Miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Är din verksamhet anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken?

Anmälnings- och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Anmälnings- och tillståndsplikt gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luft eller vatten. En annan kategori av anmälningspliktiga verksamheter är så kallade hälsoskyddsobjekt som antingen är klassade som offentliga lokaler eller hygieniska verksamheter.

I Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bilaga (FMH) kan du avgöra om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig. 

Mer information om de särskilda regler som gäller för livsmedel.

Anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är industrier, mekaniska verkstäder, grafisk industri, verkstäder för lackering och annan ytbehandling, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport, skjutbanor med flera. Till de anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekten hör skolor, vårdlokaler, tatuerare och piercingsalonger. Dessa ska anmälas till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten får starta.

Vad en anmälan bör innehålla varierar beroende på typ av verksamhet. Därför finns ingen färdig anmälningsblankett. Om den anmälan du skickar in till miljönämnden inte innehåller alla nödvändiga uppgifter kommer du att bli att bli ombedd att komplettera anmälan. Du är välkommen att i förväg kontakta miljökontoret med frågor om vad din anmälan bör innehålla.

Tillståndspliktiga verksamheter

Exempel på tillståndspliktiga verksamheter är större industrier, anläggningar för behandling av avfall, flygplatser, stora hamnar med flera. Tillstånd ges av länsstyrelsen eller av miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek.

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare ska förebygga och motverka skada på omgivningen. Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Vill du veta mer?

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöenheten.

Publicerad av: Marks kommun