Bekämpningsmedel

Senast uppdaterad den 21 juni 2023

Bekämpningsmedel är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Det är därför viktigt att bekämpningsmedel förvaras och sprids på ett miljömässigt riktigt sätt.

Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket medan biocidprodukter används i industriella sammanhang.
Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen för att få säljas, överlåtas och spridas.

För att använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde krävs tillstånd, kontakta miljöenheten för mer information.

Ansökningsblankett för detta hittar du i vårt blankettarkiv,.

På länsstyrelsens och kemikalieinspektionens hemsidor finns mer information. 

Att hantera bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel ska förvaras inlåsta. Utrymmet skall vara ventilerat med ett ogenomsläppligt underlag utan golvbrunn. Bekämpningsmedel ska hållas åtskilda från andra produkter (foder, livsmedel och explosiva varor). Bekämpningsmedel ska alltid förvaras i originalförpackningen och det ska vara skyltat på dörren till förvaringsutrymmet.

Det är viktigt att ha säkerhetsdatablad på alla bekämpningsmedel i fall det exempelvis sker en olycka. Samla gärna säkerhetsdatabladen i en pärm.

Sprutjournalen ska sparas i tre år och det är den som sprutar som ska föra sprutjournal. Det är alltid bra om lantbrukaren har en kopia på journalen.

För att få använda vissa växtskyddsmedel måste man ha behörighet. Länsstyrelsen anordnar utbildningar som ger behörighet att använda växtskyddsmedel inom lantbruk, trädgård och grönyteskötsel, både grundutbildningar samt fortbildningar. 

Att tänka på

 • Funktionstesta din spruta
 • Fyll/rengör din spruta på biologisk aktiv mark/biobädd, alternativt tät platta med uppsamling
 • Skölj dunken tre gånger så är den inte miljöfarligt avfall
 • Använd utrustning för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet när du använder bogserad eller maskinburen spruta
 • Dokumentera åtgärderna vid spridning av växtskyddsmedel klass 1 och 2 i en sprutjournal och spara den i tre år
 • Håll tillräckliga skyddsavstånd vid spridning, rengöring och all annan användning av växtskyddsmedel
 • Kör ut överbliven sprutvätska i låg dos på det behandlade fältet
 • Använd rekommenderad skyddsutrustning
 • Ha en lämplig förvaring av dina växtskyddsmedel
 • Tillstånd krävs för spridning inom skyddsområde för vattentäkt
 • Räddningstjänsten måste underrättas vid större olycka
 • Det enklaste sättet att undvika hälso- och miljörisker är att byta ut skadliga kemikalier mot sådana som är mindre skadliga.

Publicerad av: Marks kommun