Nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall

Senast uppdaterad den 4 juni 2021

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall vid den plats där avfallet uppstått. Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner.

Det innebär att vid byggnadsåtgärder, som t ex tillbyggnader och renoveringar eller rivningar och anläggningsarbeten, ska de olika avfallsslagen sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Följande avfallsslag ska åtminstone sorteras:

  • Trä
  • Mineral      (betong, tegel, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Notera att även andra avfallsslag än de uppräknade ovan ska sorteras ut, tex kartong och el-avfall. Även övrigt avfall ska sorteras ut på plats om utsorteringen ger möjligheten till bättre behandling av avfallet. Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Kontakta miljöenheten om du behöver hjälp med bedömning om undantaget gäller ditt avfall. 

Dispens

Miljöenheten kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Det måste finnas goda skäl för att beviljas dispens. Brist på plats för utsortering kan exempelvis lösas genom mindre kärl/storsäckar än klassiska containrar. Ansökningsblankett för dispens hittar ni i blankettarkivet.

Avgift och handläggningstid för dispens

Vid komplett dispensansökan är handläggningstiden upp till 6 veckor. Miljöenheten tar ut en timavgift, enligt fastställd kommunal taxa.

Innan er dispensanmälan är handlagd och ni fått ett beslut ska avfallet hanteras och sorteras separat enligt de nya reglerna.
Tillsyn av utsortering

Miljöenheten är ansvarig för tillsyn enligt de nya reglerna. Miljöenheten kommer göra slumpvis tillsyn för att se att de nya kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs.

Om du får ett tillsynsbesök kommer en timavgift tas ut för nedlagt arbete.

Mer information

Kravet på utsortering hittar du i Avfallsförordningen (SFS 2020:614)  under 3:e kapitlet 10§. 

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning i hur lagstiftningen bör tillämpas: Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall

Publicerad av: Marks kommun