Cisterner

Senast uppdaterad den 22 februari 2024

Cisterner används för att lagra större mängder flytande kemikalier eller brandfarliga vätskor och finns bland annat på bensinstationer, företag, lantbruk och i bostäder som eldar med olja.

Om en läcka uppstår på en cistern eller en anslutning till denna kan stora risker uppstå och utsläpp kan ske till mark- och vattenmiljön. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka om de sker i mark eller från rörledningar ingjutna i betonggolv. När det gäller olja behövs det inte stora mängder innan det kan orsaka en omfattande skada, exempelvis behövs det bara en liter olja för att förstöra en miljon liter dricksvatten!

Regler för hur cisterner ska skötas finns bland annat i Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2017:5). Hur konstruktion, installation och kontroll av cisterner ska ske finns beskrivet i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBFS 2018:3).

Planeras en ny cistern, på en plats utanför vattenskyddsområde, ska information skriftligt lämnas till miljönämnden senast fyra veckor innan den installeras om den innehåller mer än 1000 liter brandfarliga vätska. Cisterner kan även behöva tillstånd enligt regler från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mer information om tillståndsplikt kan lämnas av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden gäller särskilda regler om förvaring av ämnen som kan förorena vattentäkten. Lokala regler kan vara mer strikta och vad som gäller framgår av de skyddsföreskrifter som finns för respektive skyddsområde. Allmänt gäller att hantering av skadliga ämnen, som petroleumprodukter, måste hanteras med extra försiktighet i vattentäktens närhet och i många fall krävs tillstånd för sådan hantering enligt de lokala skyddsföreskrifterna. Enligt nationella regler (NFS 2017:5) är det från och med år 2022 förbjudet att inom de inre delarna av vattenskyddsområden hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska utan så kallat sekundärt skydd. Särskilda regler om exempelvis rördragning och besiktningskrav gäller också inom vattenskyddsområden.

Regelverket är relativt svårt att överblicka, kontakta därför gärna miljöenheten om vilka miljöregler som gäller just din cistern.

Skrotning av cistern

En cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Information om hur cisternen kommer att tas om hand skall lämnas in till miljöenheten om den innehållit brandfarlig vätska som eldningsolja eller spillolja. För detta finns en särskild blankett

Publicerad av: Marks kommun