Farligt avfall från verksamheter

Senast uppdaterad den 27 september 2021

Den 1 november 2020 infördes nya regler om rapportering av farligt avfall. Reglerna gäller alla verksamheter i Sverige och grundas i beslut på EU-nivå.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter

• där farligt avfall uppstår

• som transporterar farligt avfall

• som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

• som mäklar eller handlar med farligt avfall

• som behandlar farligt avfall.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan påverka människor och miljön negativt. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall genom till exempel uttjänta batterier eller lysrör, elektronik eller rester av kemiska produkter.

Anteckning- och rapporteringsskyldighet

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfallet innan det transporteras bort från verksamheten. Information om vad som ska antecknas finns på Naturvårdsverkets sida med frågor och svar om farligt avfall. Du hittar också en mall för anteckningar över farligt avfall här. Anteckningarna ska föras innan transport sker och du ska kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheten.

Sedan den 1 november 2020 ska du även rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket, senast två dagar efter att anteckningen gjordes.

Ett faktablad riktat till dig som verksamhetsutövare och exempel på hur rapporteringen går till finns här. 

Miljösanktionsavgift

Från och med 1 januari 2022 införs en miljösanktionsavgift på 5000 kr om man inte inom två dagar från att en anteckning fördes rapporterat in uppgifter om farligt avfall till registret. Miljöenheten blir då skyldig att döma ut sanktionsavgift. För att undvika sanktionsavgift är det viktigt att verksamheten upprättat och följer rutiner för rapporteringen.

Publicerad av: Marks kommun