Kemikalier

Senast uppdaterad den 29 juni 2021

Det nationella miljömålet Giftfri miljö innebär att Sverige ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt. Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors hälsa, miljö och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska.

Köp miljömärkta produkter

För att hålla vår miljö så giftfri som möjligt bör invånare och verksamheter välja miljömärkta produkter, t.ex. tvätt- och diskmedel, färg, olja, rengöringsmedel med flera. Använd inte mer kemikalier än du behöver och var noga med att inte överdosera. Kemikalier som är farliga för miljön eller din hälsa är märkta med särskilda farosymboler. Undvik att köpa dessa produkter. Information riktad direkt till dig som konsument finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Vad gör jag med kemikalierester?

När kemikalier blir avfall övergår de ofta till att bli "farligt avfall" och kan t.ex. vara lim, färgrester eller rengöringsmedel. Som privatperson kan du gratis lämna ditt farliga avfall till t.ex. Skene skog eller till Miljöbilen.

Rester av kemikalier får aldrig spolas ned i avloppet, slängas i soporna eller på annat sätt hanteras så de hamnar i naturen. Kemikalier som hälls ut i avloppet kan inte renas på ett korrekt sätt i din enskilda avloppsanläggning eller i kommunens avloppsreningsverk. Istället går de rakt ut i naturen där de förorenar sjöar och vattendrag. Till exempel så behövs det bara en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart.

Överbliven medicin

Lämna gammal och överbliven medicin till ett apotek. Läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen. Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper förändras i särskilt hög grad. Läkemedelsrester påverkar fiskar och vattenlevande djur negativt redan vid mycket låga halter.

Förvaring av kemikalier

Förvara kemikalier endast i originalförpackningar. Detta för att undvika att förväxling sker, att förpackningen ofta är avpassad för innehållet och att förpackningen innehar rätt märkning. Om du förvarar flytande kemikalier (till exempel olja eller bensin) i ett utrymme med golvbrunn bör dessa vallas in. En invallning kan till exempel vara ett tätt kar som du förvarar dina kemikalier i. Är du verksamhetsutövare ställs generellt krav på invallning av dina flytande kemikalier. För mer information om hur kemikalier ska förvaras se dokument längre ner på sidan.

Använder ni kemikalier i er verksamhet?

Om ni använder kemikalier i er verksamhet behöver ni få information om produkternas farliga egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder ni ska vidta. Det kan ni få genom säkerhetsdatabladen.

REACH är en förordning som reglerar kemikalieanvändningen inom EU. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i REACH börjar gälla stegvis. Syftet med REACH-förordningen är att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö genom att tidigt identifiera egenskaper och risker hos ämnen. Utifrån den ökade kunskapen ställs krav för en säker hantering. Genom att byta ut eller minska antalet kemiska produkter kan ni som företagare styra hur mycket av kemikalielagstiftningen ni berörs av. I REACH-förordningen finns bilagor med listor över ämnen som är begränsade eller förbjudna att använda eller som kräver tillstånd. Ni måste känna till om ni använder något sådan ämne och vad det i så fall innebär för er verksamhet.

Publicerad av: Marks kommun