Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Glöm inte den årliga köldmedierapporteringen

Senast uppdaterad den 4 mars 2020

Glöm inte rapportering av köldmedier. Skicka in årsrapporten mellan 1 januari och 31 mars.

Du som äger eller genom avtal är ansvarig för utrustning som sammanlagt innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2) eller mer köldmedium, ska varje kalenderår skicka in en årsrapport. Alla aggregat från 5 ton CO2 och uppåt ska räknas med.

Årsrapporten med aggregatförteckning, läckagesökningsresultat samt förändringar som skett i anläggningen under 2019 skickar du till miljöenheten senast den 31 mars 2020 - se kontaktuppgifter nedan.

Undvik sanktionsavgift

Om rapporten från läckagekontrollen lämnas in för sent, det vill säga efter den 31 mars, är miljönämnden skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Om kontroll av läckage inte utförs enligt gällande regler är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor. 

Skicka din rapport till:

Marks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöenheten

511 80 Kinna 

Eller med e-post till mhn@mark.se

Mer information

Mer information här https://www.mark.se/naringsliv2/tillstand-bygglov-regler-och-tillsyn/miljoskydd/koldmedia/

Publicerad av: Marks kommun