Glöm inte den årliga köldmedierapporteringen

Senast uppdaterad den 21 maj 2021

Glöm inte rapportering av köldmedier. Skicka in årsrapporten mellan 1 januari och 31 mars.

Du som äger eller genom avtal är ansvarig för utrustning som sammanlagt innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2) eller mer köldmedium, ska varje kalenderår skicka in en årsrapport. Alla aggregat från 5 ton CO2 och uppåt ska räknas med.

Undvik sanktionsavgift

Om rapporten från läckagekontrollen lämnas in för sent, det vill säga efter den 31 mars, är miljönämnden skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Om kontroll av läckage inte utförs enligt gällande regler är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor. 

Skicka din rapport till:

Marks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöenheten

511 80 Kinna 

Eller med e-post till mhn@mark.se

Publicerad av: Marks kommun