Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Miljöfarlig verksamhet

Senast uppdaterad den 13 april 2021

Miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Är din verksamhet anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken?

Anmälnings- och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Anmälnings- och tillståndsplikt gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luft eller vatten. 

I Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bilaga (FMH) kan du avgöra om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig. 

Anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är industrier, mekaniska verkstäder, grafisk industri, verkstäder för lackering och annan ytbehandling, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport, skjutbanor med flera. Dessa ska anmälas till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten får starta.

Vad en anmälan bör innehålla varierar beroende på typ av verksamhet. Därför finns ingen färdig anmälningsblankett. Om den anmälan du skickar in till miljöenheten inte innehåller alla nödvändiga uppgifter kommer du att bli att bli ombedd att komplettera anmälan. Du är välkommen att i förväg kontakta miljöenheten med frågor om vad din anmälan bör innehålla.

Tillståndspliktiga verksamheter

Exempel på tillståndspliktiga verksamheter är större industrier, anläggningar för behandling av avfall, flygplatser, stora hamnar med flera. Tillstånd ges av länsstyrelsen eller av miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek.

Vill du veta mer?

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöenheten.

Publicerad av: Marks kommun