Miljöfarlig verksamhet

Senast uppdaterad den 3 juni 2021

Miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Är din verksamhet anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken?

Anmälnings- och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Anmälnings- och tillståndsplikt gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luft eller vatten. 

I Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bilaga (FMH) kan du avgöra om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig. 

Anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är industrier, mekaniska verkstäder, lantbruk, verkstäder för lackering och annan ytbehandling, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport och skjutbanor. Dessa ska anmälas till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten får starta.

Vad en anmälan bör innehålla varierar beroende på typ av verksamhet. Du är välkommen kontakta miljöenheten om du vill ha en anmälningsblankett. Om den anmälan du skickar in till miljöenheten inte innehåller alla nödvändiga uppgifter kommer du att bli att bli ombedd att komplettera anmälan. 

Innan du anmäler din verksamhet till miljöförvaltningen är det bra om du läser igenom informationen om egenkontroll

Tillståndspliktiga verksamheter

Exempel på tillståndspliktiga verksamheter är större industrier, anläggningar för behandling av avfall, flygplatser, stora hamnar med flera. Tillstånd ges av länsstyrelsen eller av miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek.

Viktigt att informera miljöenheten 

Har du en redan anmäld miljöfarlig verksamhet är det viktigt att du tar kontakt med miljöenheten om förändringar i verksamheten planeras. Exempelvis om verksamheten kommer att utökas, minskas eller om det finns planer på att börja använda nya miljöfarliga kemikalier.

Avgifter

Miljönämnden tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan. I handläggningen ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Aktuell timavgift hittar du här.

Vill du veta mer?

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöenheten.

Publicerad av: Marks kommun