Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Senast uppdaterad den 24 juni 2021

Miljötillsyn är ett viktigt styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken. Miljöbalkens regler berör såväl privatpersoner som stora företag. All verksamhet som i någon mening påverkar eller riskerar att påverka människors hälsa eller miljön kan vara föremål för tillsyn. Att genom tillsyn upptäcka avvikelser och åstadkomma rättelse är av betydelse för miljön och människors hälsa men också för att olika verksamheter ska kunna verka på lika villkor.

Tillsynsmyndigheten, i detta fall Miljöenheten, ska på eget initiativ eller efter klagomål i kontrollera att miljöbalkens regler och andra föreskrifter efterlevs samt vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. Verksamhetsutövaren har ansvar för att följa lagar och regler och är den som bäst känner till sin verksamhet. Tillsyn är också att genom rådgivning, information och liknande underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter.

När sker tillsyn?

Miljöenheten är skyldig att göra tillsyn på alla verksamheter som klassats enligt kommunfullmäktige antagen taxa för miljöbalkstillsyn. Beroende på vad för typ av verksamhet det rör sig om gör Miljöenheten besök med olika intervaller. Tanken är att de verksamheter som bedöms ha störst risker ska besökas oftare än de verksamheter som utgör mindre risk. Man kan få ytterligare tillsyn om Miljöenheten behöver följa upp större avvikelser från första besöket eller oanmäld tillsyn om det inkommer klagomål gällande verksamheten.

Ibland genomförs tillsyn utan att besöka verksamheten. Detta kan till exempel ske när dispens eller tillstånd söks, när olika ansökningar eller anmälningar inkommer, genom att årliga rapporter inkommer till Miljöenheten eller att handlingar begärs in som måste granskas.

Hur går ett tillsynsbesök till?

Vid en inspektion brukar miljöinspektören utgå ifrån en checklista med rutinfrågor. Efter att allmänna frågor kring verksamheten behandlats brukar inspektören gå igenom verksamhetsutövarens egenkontroll. Därefter görs ofta en rundvandring tillsammans i lokalen eller området som inspektionen gäller.

Vid en rundvandring tittar inspektören exempelvis på hur kemikalier förvaras och vilka kemikalier som används. En annan sak som brukar inspekteras är hur verksamheten sorterar och förvarar sitt avfall. Vad en miljöinspektör tittar på under tillsynen varierar mellan olika typer av verksamheter men många gånger kan det röra sig om utsläpp från verksamheten, energianvändning, cisterner, skötsel av maskiner och annan utrustning, köldmedier, produktval, buller, lukt eller att förelägganden eller tillstånd som finns för verksamheten följs och efterlevs. 

Med utgångspunkt från miljöbalken, förordningar och föreskrifter görs sedan en bedömning av hur verksamheten sköts. Inspektionsrapport skickas ut till verksamhetsutövaren efter inspektionen. I vissa fall anses åtgärder för att efterfölja lagen nödvändiga.

Förhoppningsvis kan miljötillsynen göra att verksamhetsutövare får bättre insyn i hur verksamheten i fråga påverkar miljön. Genom att vidta åtgärder kan man minska negativ påverkan på miljön. Det kan till exempel bidra till färre utsläpp till mark, luft och vatten, bättre utsortering av avfall, en större användning av miljömärkta kemikalier, minskad energiförbrukning etc.

Avgift

För tillsyn och handläggning inom miljöbalkens områden kan Miljönämnden, med stöd av 27 kap § 1 miljöbalken, debitera verksamhetsutövaren en timavgift enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige i Marks kommun. Du kan läsa mer om taxan här.

Publicerad av: Marks kommun