Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Senast uppdaterad den 23 maj 2018

Vid tillsynen kontrolleras hur väl verksamhetsutövaren följer reglerna i Miljöbalken. Alla regler står inte direkt i Miljöbalken, utan vissa finns i tillhörande förordningar och föreskrifter som ges ut av de centrala verken.

När det gäller miljöskydd arbetar miljönämnden i Marks kommun i enlighet med den risk- och resursbaserade tillsynsmodell som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Utifrån den är vissa faktorer särskilt viktiga för att avgöra hur mycket tid som behöver läggas på en viss verksamhets tillsyn.

Risk- och resursbaserad tillsyn för miljöfarliga verksamheter

För miljöfarliga verksamheter görs en riskbedömning av verksamheten utifrån följande faktorer:

  • Finns historisk förorening i mark eller byggnad? 
  • Ligger verksamheten närmre bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler än vad aktuella skyddsavstånd eller riktvärden för buller medger? Ligger verksamheten så att den utgör en risk för vattenskyddsområde eller skyddsvärd natur? 
  • Har verksamheten sådana utsläpp att den påverkar någon miljökvalitetsnorm? 
  • Hanterar verksamheten särskilt farliga kemikalier, såsom utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen? (Mer information i denna lathund
  • Omfattas verksamheten av specialbestämmelser, t.ex. VOC-direktivet
  • Har verksamhet fler än 50 transporter per dag eller används inte endast förnybar energi (även användning av icke förnyelsebar el (så kallad Grön el) räknas in)?

Ju fler av faktorerna ovan som gäller för verksamheten, ju fler timmar krävs för tillsynen.

Resursbedömningen görs utifrån hur väl företaget sköter sig. Efter en inspektion görs följande bedömning:

  • Har verksamheten rutiner för egenkontroll? 
  • Om svaret är ”Ja” på frågan ovan? Följs rutinerna? 
  • Har anmärkningar från tidigare besök åtgärdats? 
  • Har allvarliga brister upptäckts vid aktuell inspektion?

Om de sammanlagda bristerna varit tillräckligt omfattande kan ett uppföljande tillsynsbesök krävas. Kostnaden för detta besök ingår ej i årsavgiften, utan faktureras omedelbart.

Det är alltså viktigt att ha en godkänd egenkontroll. Läs mer om vad som krävs i egenkontrollen under rubriken Egenkontroll i menyn till vänster.

De vanligaste bristerna hos verksamheterna är att de inte hanterar sina kemikalier och/eller sitt farliga avfall korrekt. Längre ner på sidan finns information att ladda ner om hur kemikalier och farligt avfall skall förvaras och hanteras. För det farliga avfallet finns regler för hur och av vem avfallet får transporteras.

Genom att ha en dokumenterad transport/energistrategi som följs kan verksamheten få ”pluspoäng” och till och med få minskad avgift om den även sköter sig i övrigt.

Har du frågor? 

Om du har frågor om tillsynen kan du kontakta en miljöinspektör på miljöenheten

Publicerad av: Marks kommun