PCB-sanering

Senast uppdaterad den 1 juni 2021

Är du fastighetsägare? Om du äger andra typer av fastigheter än en- och tvåfamiljshus kan du vara tvungen att inventera förekomsten polyklorerade bifenyler (PCB) i dina fastigheter.

Alla fastigheter som är uppförda eller renoverade mellan 1956-1973 ska inventeras. Är du berörd, läs mer nedan eller kontakta miljöenheten för mer information. Ring växeln så kopplar de dig rätt. 

Krav

Förordning (2007:19) om PCB med mera, trädde i kraft 1 mars 2007. Förordningen berör främst fastigheter uppförda eller renoverade 1956-1973, dock inte en- och tvåbostadshus. Om du äger en fastighet som omfattas av förordningen behöver du alltså inventera förekomsten av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar som kan innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB.

Det är viktigt att inventering och sanering utförs av personal med utbildning för ändamålet. På Svenska Fogbranschens Riksförbunds hemsida finns förteckningar över konsulter och entreprenörer som kan anlitas för inventering och sanering av PCB.

Sanering av PCB ska anmälas

Om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer är ägaren tvungen att sanera. En handlingsplan för sanering skall då bifogas med provtagningsresultaten. Fog- och golvmassor med halter mellan 50 och 500 mg/kg räknas också som PCB-haltiga och ska saneras senast i samband med ombyggnad, renovering eller rivning.

PCB-sanering räknas som miljöfarlig verksamhet och är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan om PCB-sanering ska lämnas på särskild blankett senast 6 veckor innan saneringsarbetet inleds. Sanering får inte påbörjas förrän miljönämnden granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.

PCB-avfall är farligt avfall

Om mängden PCB överskrider 50 ppm är avfallet klassat som farlig avfall. Särskild hänsyn till detta ska tas vid renovering och rivning.

Varför krävs sanering av PCB?

PCB är en grupp svårnedbrytbara miljögifter. Miljö- och hälsoeffekter som har påvisats hos människor och djur är bland annat försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och påverkan på det centrala nervsystemet. Användningen av PCB i till exempel fogmassor förbjöds 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

Publicerad av: Marks kommun