Täktverksamhet

Senast uppdaterad den 13 april 2021

Täktverksamhet innebär brytning av naturmaterial som till exempel berg, grus, sand, morän, matjord, lera eller torv. Materialet används sedan i samband med exempelvis anläggning av vägar och byggnader och tillverkning av asfalt och betong samt växtförädling och energi.

Täkter prövas enligt samma bestämmelser som gäller för övriga miljöfarliga verksamheter. Det krävs, med vissa undantag, tillstånd från länsstyrelsen för att få bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter (9 kapitlet miljöbalken).

Täkter för energitorv regleras i stället enligt Lagen om vissa torvfyndigheter (SFS 1985:620).

Kross- och sorteringsverk

I samband med täktverksamhet behöver man ofta använda kross- och/eller sorteringsverk. Innan man ställer upp sådant verk måste man göra en anmälan till miljönämnden. Det behövs dock inte om det redan ingår i tillståndet för täkten.

Allmänna hänsynsregler

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller och ska följas även om tillstånd inte behövs. Viktigt att tänka på är bland annat att ta hänsyn till grannar t.ex. vad gäller damm och buller, att förvara oljor och kemikalier på ett säkert sätt och att begränsa skadorna på naturen, så mycket som möjligt. 

Täktavgift

Den som har ett täkttillstånd betalar en årlig avgift för täktverksamheten, som baseras på den mängd material man får bryta, så länge tillståndet gäller och oavsett om täkten är i drift eller inte.

Tillsyn

Miljönämnden är tillsynsmyndighet och kontrollerar att täkten sköts i enlighet med Länsstyrelsens beslut och uppställda villkor. Miljönämnden gör även en besiktning av täkten när den har återställts och gör därefter ett skriftligt utlåtande som skickas till Länsstyrelsen och till exploatören.

Miljörapport

Täkter inkluderas i "Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd", som en så kallad "B-verksamhet". I och med detta ställs krav på att egenkontrollprogram ska finnas för täkten. En miljörapport ska årligen lämnas in till miljönämnden via Svenska miljörapporteringsportalen.
Länsstyrelsen har tagit fram en mall för att underlätta för verksamhetsutövaren att skapa rapporten. I denna tas bland annat upp:

  • Beskrivning av bedriven verksamhet
  • Hur ställda villkor har uppfyllts/hur de planeras att uppfyllas 
  • Har driftstörningar uppstått (t.ex. olyckor) 
  • Hur mycket kemikalier som har använts 
  • Hur mycket avfall som har producerats 

Sker en olycka med exempelvis oljeutsläpp i täkten ska miljöenheten snarast underrättas. 

Miljörapporten ska lämnas in senast den 31 mars och gälla för föregående kalenderår. Inlämnas denna för sent måste verksamhetsutövaren betala en miljösanktionsavgift, och lämnas den inte in alls blir miljösanktionsavgiften större. Miljösanktionsavgifter betalas till staten.

Publicerad av: Marks kommun