Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Avgift för miljöskyddstillsyn

Senast uppdaterad den 8 april 2021

Kommunfullmäktige, Marks kommun har fastställt ny taxa och taxesystem för tillsynen på miljöfarliga verksamheter och anmälningspliktiga verksamheter inom hälsoskydd.

Taxesystemet är framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Varje verksamhet får en avgift som baseras på verksamhetens klassning enligt miljöbalken samt hur stor miljörisk verksamheten utgör.

Det innebär att företag som bedriver likartade verksamheter kan få olika taxor beroende på verksamhetens miljörisk ex. utifrån verksamhetens placering, val av kemikalier och historisk förorening i mark.

Information klassning

Avgiften delas in i tre delar; grundklassning, riskbedömning och resursbedömning. Grundklassning och riskbedömning utgör grunden för den årliga tillsynsavgiften medan resursbedömning endast utförs i samband med tillsynsbesök.

Den årliga avgiften motsvarar det antal timmar som kommunen vid normal tillsyn behöver lägga på företaget per år.

Tidigare avgiftssystem i kommunen har endast byggt på företagens grundklassning. I och med det nya systemet kommer företagen att kunna påverka sin avgift genom att minska antalet risker.

Mer information om taxan och vilken avgift som kan tas ut

Publicerad av: Marks kommun