Verksamhetsavfall

Senast uppdaterad den 27 april 2022

Avfall som kommer från företag och verksamheter kan i stort delas upp i hushållsavfall och verksamhetsavfall. Vad gäller egentligen för verksamhetsavfall och vad ska du som företagare göra?

Du ska som verksamhetsutövare:

 • Känna till vilket, hur mycket och vilken slag av avfall som uppkommer i din verksamhet. 
 • Utse en miljöansvarig på företaget som även har ansvar för avfallsfrågorna. 
 • Försöka minska mängden avfall. 
 • Sortera och återvinna avfall. 
 • Lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållaren. 
 • Hantera avfall på så sätt att hälsa och miljön inte skadas. 
 • Anlita godkänd transportör för verksamhetsavfallet. 
 • Kontrollera att mottagaren av verksamhetsavfallet har de tillstånd som krävs.

Avfallshierarkin

I Sverige och EU jobbar vi efter den så kallade avfallshierarkin. Den fastställer följande prioriteringsordning för att hantera avfall:

 • Minimera - i första hand ska alla se till att så lite avfall som möjligt uppstår. 
 • Återanvända - att använda en produkt/ ett material igen innan det blir avfall. 
 • Återvinna - material tas omhand för att skapa nya produkter 
 • Energiutvinna - till exempel förbränning av avfall för att utvinna fjärrvärme. 
 • Deponera - att lämna avfall på deponi är den allra sista utvägen för ett avfall och ska undvikas.

Olika sorters verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet kan delas in i följande grupper och sorteras i följande ordning (observera att en del avfall kan tillhöra flera grupper):

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljö. Exempel på farligt avfall är spillolja, lysrör och lösningsmedel. Det finns särskilda regler om farligt avfall gällande förvaring, transport och dokumentation. Efter anmälan till länsstyrelsen får du själv transportera mindre mängder farligt avfall till en godkänd anläggning. Se alltid till att ha god kontroll på ditt farliga avfall. För mer information om farligt avfall och blankett för anmälan av egen transport till länsstyrelsen.

Avfall till återanvändning 

Mycket avfall som uppkommer kan återanvändas. Det kan till exempel vara maskiner, lastpallar eller inredning från din verksamhet.

Producentansvarsavfall

Med producentansvar menas att producenten av en produkt även har ansvar för att ta hand om produkten när den blir ett avfall. Det är producenten själv som bestämmer hur insamlingen av avfallet ska gå till. Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut avfall som omfattas av producentansvar. I Sverige finns det i dagsläget producentansvar på följande avfall:

 • Förpackningar, pappers-, glas-, plast- och metallförpackningar. 
 • Returpapper, som tidningar och kontorspapper. 
 • Elektriska och elektroniska produkter. 
 • Däck 
 • Bilar 

Avfall till materialåtervinning

Med materialåtervinning menas att materialet i avfallet tas till vara och används som en ny råvara. Det kan till exempel vara livsmedelsavfall (som inte är hushållsavfall) som rötas och ger biogas. Rötresten kan sedan återföras till åkermark som näring. Ett annat exempel är metallavfall som smälts ner för att användas i nya metallprodukter.

I många fall är det en lönsam affär att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas.

Avfall till energiåtervinning

Avfall till energiåtervinning eller brännbart avfall som det också kan kallas, är sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. Exempel på brännbart avfall är trä och plast. Tänk på att förvara ditt brännbara avfall torrt och under tak. Det ger en bättre förbränning.

Avfallet ska endast eldas i en anläggning som har tillstånd att ta emot avfallet och där energin i avfallet tas tillvara. Av energin kan det bli värme, el och ånga.

Avfall till deponi

Att lägga avfall på deponi är det samma som att slänga avfallet på en soptipp. Denna avfallsfraktion brukar kallas deponirest eller icke brännbart avfall. Det finns nämligen ett förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall.

Allt avfall som deponeras måste genomgå en grundläggande karakterisering. I denna ingår en beskrivning av avfallets ursprung, sammansättning och uppgifter om på vilken deponi avfallet kan läggas. Allt ska dokumenteras skriftligt och lämnas till mottagaren av deponin. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att se till att karaktäriseringen blir gjord och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta.

Publicerad av: Marks kommun