Försäljning och servering av livsmedel

Senast uppdaterad den 2 januari 2024

Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla verksamheten till kommunens miljöenhet för registrering.

Godkännande av livsmedelsanläggningar

Vissa typer av livsmedelsanläggningar kräver ett godkännande,  till exempel slakterier, mejerier eller charkuterier. Vid godkännande handläggs ansökan av Livsmedelsverket: Godkännande av livsmedelsanläggningar

Primärproduktion av livsmedel

En primärprodukt är en produkt som inte utsätts för vidare behandling eller bearbetning innan den säljs till konsument eller återförsäljare, till exempel grönsaker som odlarna säljer direkt från gården. Vid försäljning av primärprodukter ska Länsstyrelsen kontaktas: Registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktion 

Det kan finnas tillfällen då det är svårt att avgöra hur din försäljning av primärprodukter ska registreras. I vissa fall krävs registrering både hos Länsstyrelsen och kommunen, och i vissa fall krävs ingen registrering alls. Har du funderingar kring detta så hör av dig till kommunens miljöenhet för hjälp med bedömning.  Mer information finns också i en broschyr framtagen av Livsmedelsverket: Försäljning av små mängder

Registrering av livsmedelsanläggningar

Alla övriga livsmedelverksamheter ska registreras hos kommunens miljöenhet. Verksamheten får påbörjas 10 arbetsdagar efter det att anmälan inkommit till miljöenheten.  Vid en registrering görs alltså ingen förprövning, men verksamheten måste ändå uppfylla relevanta krav på egenkontroll, utrustning, lokaler och utrymmen. Lokalen och egenkontrollen kontrolleras vid första inspektionen och om något är bristfälligt kan miljöenheten besluta om olika sanktioner.

Vad händer när man ska köpa/överta en verksamhet?

Du som köper eller tar över en verksamhet måste göra en anmälan om registrering hos miljöenheten precis som om det vore en ny anläggning. Gör man inte det är verksamheten olaglig och en sanktionsavgift kommer att tas ut. Handläggningstiden för en komplett anmälan om registrering är 10 arbetsdagar.  

Anmälan och ansökan

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet gör du via e-tjänst här: Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet. Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning av registrering motsvarande en timma.

Taxans storlek och indexuppräkning

Taxan i sig har beslutats av kommunfullmäktige och baseras på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2024 debiterar vi 1 754 kronor per nedlagd timma. I vårt arbete ingår administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning med mera. Om det krävs ytterligare kontroller på grund av brister i verksamheten, eller om vi får in klagomål, så tar vi ut en timavgift för den extra tid som detta medför.

Taxan räknas årligen upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att spegla verksamhetens kostnadsutveckling.

Klicka på länken under dokument nedan på sidan för mer information om Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagstiftningen 2024.

Upphörd eller ändrad verksamhet

Om du väljer att upphöra med din verksamhet, eller om du ska göra en ändring som har betydelse för din riskklassning, ska du informera miljöenheten om detta. För handläggning av upphörande av verksamhet tas ingen avgift ut. Tänk på att meddela miljöenheten så snart verksamheten ska upphöra. Om verksamheten flyttar krävs en ny registrering.

Publicerad av: Marks kommun