Livsmedelskontroll

Senast uppdaterad den 7 april 2021

Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. I Marks kommun har Miljönämnden ansvaret för kontrollen.

Miljöenhetens arbete går ut på att i förebyggande syfte kontrollera livsmedelsverksamheter så att konsumenter ska kunna köpa säkra livsmedel. Ett säkert livsmedel är ett livsmedel som man inte blir sjuk av att äta.

Det är verksamhetsutövarnas uppgift och ansvar att se till att livsmedel som säljs är säkra. Kontroller av de livsmedelsverksamheter som finns i kommunen görs regelbundet och är både riskbaserade och behovsanpassade.

Kontroll enligt EU-lagstiftningen

EU-lagstiftningen delar upp kontrollerna i tre metoder; revision, inspektion och provtagning. En revision på verksamheten kommer att vara föranmäld så att man i lugn och ro tillsammans med verksamhetsansvarig kan gå igenom egenkontrollen och journalerna för detta. För de företag som har en HACCP-plan görs en genomgång av denna. En inspektion görs oanmäld och där tittar man på hur verksamheten följer livsmedelslagens krav.

Det här tittar våra inspektörer på 

  • vilka rutiner som finns 
  • lokalens utformning, material och slitage
  • hur livsmedel förvaras, nedkyls, varmhålls och bereds/tillagas
  • rengöring av inredning, arbetsytor och utrustning
  • var städutrustning förvaras och var omklädning sker
  • om tvål och engångshanddukar finns

Efter inspektionen skrivs det en rapport som skickas till verksamhetsutövaren. Om det framkommer vid inspektionen att verksamheten inte följer de krav som finns i EU-förordningarna eller livsmedelslagen så kommer sanktioner, till exempel föreläggande eller förbud, att riktas mot verksamheten.

Har du frågor? 

Om du har frågor om tillsynen är du välkommen att kontakta en miljöinspektör på miljöenheten.

Publicerad av: Marks kommun