Tillsyn av verksamheter

Senast uppdaterad den 27 juni 2018

Är din verksamhet anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken?

Anmälnings- och tillståndsplikt gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luft eller vatten. En annan kategori av anmälningspliktiga verksamheter är så kallade hälsoskyddsobjekt som antingen är klassade som offentliga lokaler eller hygieniska verksamheter.

I Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bilaga (FMH) kan du avgöra om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig. 

Anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är industrier, mekaniska verkstäder, grafisk industri, verkstäder för lackering och annan ytbehandling, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport, skjutbanor med flera. Till de anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekten hör skolor, vårdlokaler, tatuerare och piercingsalonger. Dessa ska anmälas till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten får starta.

Vad en anmälan bör innehålla varierar beroende på typ av verksamhet. Därför finns ingen färdig anmälningsblankett. Om den anmälan du skickar in till miljönämnden inte innehåller alla nödvändiga uppgifter kommer du att bli att bli ombedd att komplettera anmälan. Du är välkommen att i förväg kontakta miljökontoret med frågor om vad din anmälan bör innehålla.

Tillståndspliktiga verksamheter

Exempel på tillståndspliktiga verksamheter är större industrier, anläggningar för behandling av avfall, flygplatser, stora hamnar med flera. Tillstånd ges av länsstyrelsen eller av miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek.

Vill du veta mer?

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöenheten.

Publicerad av: Marks kommun