Avsiktsförklaring för Skene närsjukhus

Vinterbild med snö på Skene lasaretts entré och parkering. Foto: Magnus Larsson

Foto: Skene Närsjukhus. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 19 februari 2024

Västra Götalandsregionen, genom Närhälsan, Regionhälsan, Södra Älvsborgs Sjukhus, kommunerna i Mark och i Svenljunga avser att, utifrån Skene Närsjukhus, arbeta vidare med en fördjupad vårdsamverkan i det geografiska området kring Marks och Svenljunga. Det fördjupade samarbetet utgår från regionfullmäktiges beslut om förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 2023-2027.

Från vänster, övre raden

Sebastian Nydén, kommunchef, Svenljunga kommun, Jörgen Thorn, primärvårdsdirektör, Närhälsan, Joakim Höstner, sjukhusdirektör, SÄS, Henrietta Arwin, direktör för Regionhälsan och Lillemor Berglund Andreasson, kommundirektör Marks kommun. 

Från vänster, nedra raden: 

Johan Björkman (M), kommunstyrelsens ordförande i Svenljunga kommun, Göran Larsson (MP), ordförande styrelsen för Närhälsan, Peter Rosholm (S), ordförande styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Anette Holgersson (V), ordförande styrelsen för Regionhälsan och Ulf Dahlberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Marks kommun.

Måndagen den 19 februari skrevs en avsiktsförklaring under av parterna.  

Avsiktsförklaringen syftar till att skapa en grund, för att på sikt, åstadkomma en sammanhållen och nära vård för befolkningen i det geografiska området kommunerna i Mark och i Svenljunga. Prioriterade målgrupper i den fördjupade vårdsamverkan är sköra äldre, barn och unga samt arbetet med psykisk ohälsa. Utöver identifierade målgrupper är det hälsofrämjande och -förebyggande arbetet prioriterat.

Avstamp inför framtiden

Omställningen och arbetet mot en sammanhållen vård, ligger till grund för den framtida vården. Två centrala delar, utöver samverkan, är den nära vården och digitaliseringen. Majoriteten av förvaltningarna ser att en gemensam bemanningsstrategi är en viktig del i utvecklingen framåt. Att utveckla Skene Närsjukhus till ett nav för vård, utbildning och kompetens har flertalet förespråkat. Det kommer både patienter, medarbetare och verksamhet till godo. 

 – Eftersom vi gemensamt har utmaningar att effektivt kunna ge vård och omsorg till de invånare som behöver mycket stöd och riskerar att ramla mellan de organisatoriska stolarna, så ökar vi samarbetet än mer, säger Lillemor Berglund Andreasson, kommundirektör Marks kommun. Målsättningen är att utvecklas tillsammans och pröva nya arbetssätt där den nära vården utgår från den enskilda människans behov och mindre utifrån hur hälso- och sjukvården organiserar sig i kommun och region. 

– Den kommunala vården, med tidiga vårdinsatser i hemmet, är en viktig resurs i den sammanhållna vården och skapar bättre förutsättningar för specialistvården att kunna utföra sitt uppdrag men framför allt blir det bättre för våra invånare i området, lägger Sebastian Nydén, kommunchef, Svenljunga kommun till. 

 Närhälsan i Skene som redan finns, fysiskt, i sjukhusbyggnaden, blir en knutpunkt i samarbetet, säger Jörgen Thorn, primärvårdsdirektör, Närhälsan. Vi utvecklar arbetsformerna tillsammans med, kommunerna och sjukhuset.  Närhälsan satsar på den nära Vården och fortsätter arbetet med mobila team och de sköra äldre. 

Regionhälsan finns som aktör i huset och även utanför i området och arbetar aktivt med inriktning på regiongemensamma vårdverksamheter, som hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd, forskning, utbildning och kunskapsstöd. 

– Jag är väldigt glad över avsiktsförklaringen, säger Joakim Höstner, sjukhusdirektör, SÄS. Den visar vår gemensamma vilja att fördjupa vårt goda samarbete och utveckla nya arbetsformer för våra invånares bästa. Genom detta samskapande utvecklar vi den nära vården och går mot ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem tillsammans med våra patienter.

Bakgrund

Bakgrunden till den fördjupade vårdsamverkan är det beslut om hälso- och sjukvårdens lokalisering och utbud i Västra Götaland som regionstyrelsen tog den 20 april 2021. I beslutet anges bland annat att; ”Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, Skene förslås bli ett närsjukhus som ska bedriva ett lokalt anpassat vårdutbud”. 

Projektet, som avslutats, har arbetat med förstudier kring effekter, vårdvolymer, lokaler och tittat på olika förutsättningar för samverkan. Detta arbete tas tillvara i den fördjupade samverkan. 

Läs mer om avsiktsförklaringen

Här kan du läsa mer om avsiktsförklaringen.

Publicerad av: Marks kommun