Därför föreslår kommunen sjöledning i Lygnern

Senast uppdaterad den 24 september 2021

Marks kommun utreder just nu om att lägga en sjöledning för vatten och avlopp i Lygnern. I dagarna kom en förhandsversion av en ny utredning om riskerna för eventuella läckor. Här är fakta, information om vad som händer och bakgrund till arbetet:

Därför utreds en sjöledning

Syftet med sjöledningen är att ansluta områdena Flohult och Dyrenäs, cirka 110 fastigheter, till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Kommunen är skyldig att göra detta, enligt lagen om allmänna vattentjänster och har också rätt att välja teknik. Samma lag säger dock att det inte får bli onödigt dyrt, utan endast nödvändiga kostnader ska belasta VA-kollektivet.

Därför utreds nu om det betydligt billigare sjöledningsalternativet är tillräckligt säkert eller om kostnaden för landledning är miljömässigt motiverad.

En ledning på land kostar 15 miljoner mer

I nuläget är bedömningen att en ledning som anläggs på land är ett sämre alternativ. Ett skäl är att en ledning på land kostar minst 15 miljoner kronor mer. En ledning på land betyder också ett mycket stort ingrepp i område med strandskydd och höga naturvärden. Bland annat behöver ca 6 hektar skog tas ner och en ny permanent driftväg byggas mellan Dyrenäs och Hjorthålan.

Mark- och miljödomstolen avgör

Det är Mark- och miljödomstolen (MMD) som avgör frågan. Dess beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Det kommunen gjort hittills är att utföra ett samråd och översända samrådsredogörelse till Länsstyrelsen.

I augusti beslutade Länsstyrelsen att ärendet kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Beslutet kunde även tolkas som att Länsstyrelsen begär att kommunen ska utföra avgränsningssamråd, men den 10 september meddelade Länsstyrelsen att de inte kräver ytterligare samråd.

Kommunen kommer ansöka om tillstånd

Kommunen kommer därmed gå vidare med att ta fram tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsens beslut ger ingen vägledning om vad domslutet kan bli utan styr bara hur mycket underlag som krävs.

Om sjöledningen

En ledning i Lygnern kommer att göras fullständigt tät för att inte läcka ut i sjön. Kommunen har beställt en analys för att ta reda på vad ett eventuellt läckage kan leda till. En förhandsversion av denna rapport kom nu i september och tittar på systemet som helhet, både pumpstationer och ledning. Analysen tar också hänsyn till att hela sjön kan bli vattentäkt i framtiden.

I korthet konstaterar rapporten bland annat följande:

  • Ett hypotetiskt kontinuerligt läckage på 1 % från avloppsledningen skulle innebära ett mindre utsläpp än vad de befintliga enskilda avloppen i Flohult/Dyrenäs orsakar idag. Ett sånt läckage skulle dock snabbt upptäckas med ett larmsystem kopplat till ledningen.
  • Den utförda avvecklingen av Sätila reningsverk och inloppspumpstation med överföring till Skene reningsverk, har redan radikalt minskat de halter som kan uppstå i Lygnern.
  • Om nödutsläpp från flera av pumpstationerna skulle ske samtidigt, till exempel på grund av extrem väderhändelse, så blir halterna ändå lägre än dagens utsläpp.
  • Om läckage eller brott på sjöledningen skulle ske skulle konsekvenserna vara mindre än vid bräddning (dvs utsläpp av orenat avloppsvatten pga stort inläckage vid regn) från en av de gamla pumpstationerna.

Slutsatsen av rapporten är att den största förbättringen av vattenkvaliteten i Lygnern fås om de enskilda avloppen i Flohult och Dyrenäs kopplas in till det kommunala VA-nätet, och att åtgärder görs på de äldre pumpstationerna.

Detta jobbar kommunen med framöver

Ett viktigt mål med projektet är att inget avloppsvatten ska nå Lygnern. Kommunen kommer därför arbeta vidare med följande:

  • Öka säkerheten vid samtliga pumpstationer, både de kommande och de gamla
  • Efter att politiskt beslut fattats lämna in tillståndsansökan för sjöledning för att låta domstolen avgöra om alternativet är det bästa för sjön.
  • Föreslå en ledning med kraftigare material än normalt och med ett kontinuerligt övervakningssystem för att upptäcka läckage eller ledningsbrott och att pumpning då stoppas.

Mer information

Vill du veta mer eller har synpunkter synpunkter är du välkommen att höra av dig till:

Viktor Larsson

Projektledare Gata, Teknik- och serviceförvaltningen

Telefon direkt: 0320-21 71 70

E-post: viktor.larsson2@mark.se

Publicerad av: Marks kommun