Det våras för vildbin, fjärilar & större vattensalamander

Senast uppdaterad den 20 maj 2020

Marks kommun får drygt en miljon kronor för att öka den biologiska mångfalden av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För att gräsmattor ska bli grönskande ängar och ödlor skapa rent vatten har Länsstyrelsen i Västra Götaland har tilldelat nya projektmedel för Mark. I en första beslutsomgång får kommunen drygt en miljon kronor.

– Det känns glädjande och vi är oerhört stolta att kunna genomföra de tre stora projekt vi vill satsa på för att öka den biologiska mångfalden och naturens ekotjänster det ger oss människor, säger Jenny Pleym, kommunbiolog vid Marks kommun.

Våtmarker tros vara en av nycklarna till att förbättra vattenkvaliteten i vår miljö då de har en mängd funktioner som kan bidra till ekosystemet.
En av åtgärderna i Mark är att skapa gynnsamt klimat för den större vattensalamandern som behöver vatten av hög kvalitet. En fridlyst ödla vilken finns upptagen i Eu:s direktiv om bevarande av livsmiljöer (Habitatdirektivet). För att skapa rätt förutsättningar för såväl ödlan som våtmarkerna kommer det i Mark grävas nya dammar, restaureras gamla dammar och anläggas grodtunnlar.

– Det känns bra att kunna genomföra ett projekt av den här digniteten då vi får 90 procent stöd för åtgärderna av Länsstyrelsen vilket gör att vi knappt behöver belasta kommunens egna ekonomiska resurser, säger Jenny Pleym.

Från vattnets botten till trädtoppar i skyn och marken däremellan.

Träd bidrar till klimatanpassning och kan rena vatten men skogens ekosystem ger även ett antal livsnödvändiga tjänster som vi inte tydligt ser resultatet av med blotta ögat. Vanliga träd som gran, tall och ek är viktiga som föda, boplats eller skydd för en lång rad arter. För att behålla och utveckla beståndet av eken i Mark har miljöenheten tagit fram 14 åtgärder. Bland annat ser kommunbiologerna vikten av att skapa utrymme och röja runt träden så de har rätt förutsättningar av dagsljus och näring. Det kommer även sättas nya plantor för att öka beståndet, och man kommer även skynda på föråldringsprocessen av ekar som är för unga i förhållande till beståndet.

– Här vädjar vi till markägare att vara med säger Jenny Pleym. Genom Länsstyrelsens medel kan kommunen ta stora delar av kostnaderna som det normalt kostar markägarna i ett projekt som detta och vi behöver hjälpas åt att veteranisera deras ekar då träd som åldras snabbare lockar fler insekter och svampar vilket är viktigt för ekosystemet och dess tjänster de ger oss människor.

Det projekt som dock kommer bli mest synligt för Markborna är nog de ängar som kommer skapas. Flertalet gräsmattor i kommunen omvandlas till ängslandskap med blomsterprakt och vilda växter vars pollen och nektar är viktiga för bin och andra pollinatörer. I Sverige finns 300 arter av bin och humlor och så mycket som en tredjedel av dessa arter är utrotningshotade, honungsbiet känner nog alla till men att vildbiet står för den största mängden pollinering känner färre till. Efter en inventering av vildbin och fjärilar i Mark blir åtgärderna att skapa boplatser och födokällor för dessa.

Det kommer bli ca 400 m2 äng i tätorterna i Marks kommun där man startar med att anlägga en ängskant längs cyklelbanan mellan Skene och Berghem.

I tätorterna planeras även specifika boplatser som bihotell och man funderar även på att i soliga lägen sätta ut sittbänkar där Markborna kan sitta och lära känna det ofarliga vildbiet. Man kommer då skapa boplatser i närheten av bänkarna i marken med öppen jord, sand och grus för att biet ska trivas.

* Med ”ekosystemtjänster” menas de tjänster ekosystemen ger till människan. Ekosystemtjänster kan definieras som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”. Det kan till exempel vara klimatreglering, pollinerande insekter, vattenrening, naturlig skadedjursbekämpning eller bildandet av bördig jord för produktion för produktion av spannmål eller grödor.

Publicerad av: Marks kommun