Distansundervisning för gymnasiets elever terminen ut

Senast uppdaterad den 17 april 2020

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att distansundervisningen för elever i den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Marks kommun förlängs från 20-04-18 till vårterminens slut.
Utbildning kan bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler, samtidigt som övrig undervisning sker på distans, så länge det inte äventyrar smittskyddsarbetet.
Gymnasiesärskolan fortsätter att bedriva undervisning i skolans lokaler fram till annat beslut fattas.

Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten redan den 17 mars rekommenderade att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gällde också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux. Distansundervisning i Marks kommun beslutades och genomfördes därför först under perioden 20-03-18 till och med 20-04-17 och har alltså nu förlängts terminen ut. 

Välfungerande undervisning i Marks kommun

Undervisningen i Mark har fungerat väl överlag. Beslut kring undantag från distansundervisning har beviljats av verksamhetschef på grund av särskilda skäl för ungefär 20 elever som då kunnat komma till skolan hela/delar av dagen. Även elever på SFI har i en del fall fått handledning på skolan för att kunna komma igång med sina självstudier. Vid dessa tillfällen har elever och lärare hållit distans till varandra.

En del elever får viss utbildning på skolan

Skolledningen på Marks gymnasieskola befarar att många elever i årskurs 3 riskerar att inte nå examen. Regeringen har i ett pressmeddelande meddelat att de beslutat att, förutsatt att smittläget tillåter det, göra det möjligt att en mindre andel elever i gymnasieskolan får viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheten till vidare studier eller arbete. Skolledningen ser ett behov av att låta mindre grupper i åk 3 komma till skolans lokaler om de ska kunna bli klara med sin examen till 9 juni. Inom exempelvis yrkesprogrammen finns det vissa praktiska moment som är svåra att genomföra utan tillgång till material och en fysisk arbetsplats. Genom att ta in mindre grupper av elever skulle arbetet med att minska smittspridning ändå kunna upprätthållas samtidigt som viktiga undervisningsmoment kan genomföras.

Publicerad av: Marks kommun